...κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης του για παρελθόν έτος και αποστρατεία του


ΘΕΜΑ:Δημοσίευση   ενός   (1)   Προεδρικού   Διατάγματος ανάκλησης   απόταξης   ενός   (1)   Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, επαναφορά του στην ενεργό υπηρεσία, κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης του για παρελθόν έτος και αποστρατεία του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
       Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17 Ιουλίου 2018  μετά από  πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.3079/2002 (Α ́311), τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 του π.δ. 38/2012 (Α' 75), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 55παρ.7   του   π.δ.   81/2012   (Α ́   139),   την   υπ ́αριθμ.:201/2017   Γνωμοδότηση   του   Δ'   Τμήματος   του   Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το από 08-03-2018 Πρακτικό Α' Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για Ανώτερους (πλην Πλοιάρχων) και Κατωτέρους Αξιωματικούς, έτους 2017:


  Α.Ανακαλείται το από 27 Νοεμβρίου 2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 970 Γ ́/08-12-2009), κατά το μέρος που αφορά στην απόταξη του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Μετσίνη  Κωνσταντίνου του Θεοδοσίου (Α.Μ.2521), διότι σύμφωνα με το από 08-03-2018 Πρακτικό Γνωμοδότησης του Α ́ Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου για Ανώτερους (πλην Πλοιάρχων) και Κατωτέρους Αξιωματικούς, έτους 2017, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει η  επιβληθείσα με αυτό ποινή της απόταξης.


  Β.Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία, ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Μετσίνης Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 2521), αναδρομικά από την 08 Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία απόταξης και διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος.


  Γ.Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης ενός (1) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, προερχόμενου από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2010, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018, και για τον οποίο σχετικό είναι το από 28 Ιουνίου 2018 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:


Π ί ν α κ α ς  Γ ́


«Αποστρατευτέων»


Μετσίνης Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 2521)


  Δ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος  Μετσίνης Κωνσταντίνος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 2521), λόγω εγγραφής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος   -   Ελληνικής   Ακτοφυλακής   έτους   2018,   στον   πίνακα   Γ ́   «Αποστρατευτέων»,   για   το   έτος   2010,αναδρομικά  από  την  23   Οκτωβρίου  2012,  ημερομηνία  κύρωσης  πινάκων  τακτικών  κρίσεων   έτους  2012,ομοιοβάθμων   του   και   της   αυτής   τάξης   Αξιωματικών   Λιμενικού   Σώματος   –   Ελληνικής   Ακτοφυλακής,   σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α' 75).


  Ε.  Ο   παραπάνω   επαναφερθείς   στην   ενεργό   Υπηρεσία   Αξιωματικός   Λιμενικού   Σώματος   θεωρείται   ως
μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία απόταξής του, την 8 Δεκεμβρίου
2009   μέχρι   την   23   Οκτωβρίου   2012,   ημερομηνία   αποστρατείας   του,   λογίζεται   ως   χρόνος   πραγματικής
υπηρεσίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ