Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» ενός (01) οχήματος τύπου (SUV), μάρκας
NISSAN PATHFINDER, με εγκατεστημένη φωτεινή και ηχητική σήμανση, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/
Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, πρότασης δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» ενός (01) οχήματος τύπου (SUV), μάρκας NISSAN
PATHFINDER, με εγκατεστημένη φωτεινή και ηχητική σήμανση, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/ Κλιμάκιο
Ειδικών Αποστολών, συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ (#14.943,00#€), με
ΦΠΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ