Απόφαση απονομής του επόμενου βαθμού σε έναν Αρχικελευστή Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής λόγω θανάτου και αποστρατείας αυτού

Απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στον Αρχικελευστή
Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη του Ευστρατίου (Α.Μ.5476) από 03-07-2018, ο οποίος ευρίσκετο στην ενεργό υπηρεσία την
04-07-2018, ημερομηνία θανάτου του, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη
κενών οργανικών θέσεων και ακολούθως αποστρατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 45 του π.δ.81/2012 (Α΄139).