Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 08 Οκτωβρίου 2019 μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 39 του Π.Δ.
81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Α΄ 75) και του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121):


1. Τίθεται σε αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αντιναύαρχος -
Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ράπτης Σταμάτιος του Στεφάνου (Α.Μ. 756), κατόπιν της
αριθ. 1 Απόφασης της 10ης Συνεδρίασης της 07-10-2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας
(ΚΥ.Σ.Ε.Α).
2. Με την ίδια απόφαση, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) του απονέμει τον βαθμό
του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία.
3. Ο παραπάνω, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, διατηρεί ε π ί τ ι μ ή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του, εγγράφεται δε στα στελέχη της
εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών
από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1211449481/08-10-2019).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αποστρατεία Αντιναυάρχου - Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ράπτη Σταμάτιου του Στεφάνου (Α.Μ. 756).