ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Φεβρουαρίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουρ-γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) και των άρθρων 36 παρ. 4 και 37 παρ. 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):


1. Τίθεται σε αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «ευδο-κίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός ορ-γανικών θέσεων) Βασιλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 897), σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).


2. Ο παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενος εγ-γράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών -του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία δια-γραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6344501235/27.2.2019).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΦΕΚ Γ 382 - 19.03.2019