Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Απριλίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75):1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλιάκας Νικολάος του Ανδρέα (Α.Μ. 896), κατόπιν υποβολής της από 27 Ιουλίου 2020 αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ.: 2412.9/23674/21/02-04-2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.  (Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6785120301/21-04- 2021).


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ