Δείτε τι αλλάζει αναφορικά με την διαδικασία εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με το σ.ν που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση  αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 5 Απλούστευση διαδικασιών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Μετά από το άρθρο 144 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΚΓ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 145

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 20 (Β΄ 1929/2018). Οι ΚΑΔ της δραστηριότητας εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 149.

Άρθρο 146

Εγκρίνουσα αρχή

Ως εγκρίνουσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ορίζεται η Λιμενική Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκείται η δραστηριότητα.

Άρθρο 147

Έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

1. Η δραστηριότητα της εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής υπάγεται στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση εκδίδεται από την εγκρίνουσα αρχή έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία κατατίθενται σε δύο στάδια και βάσει των οποίων ελέγχεται εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

2. Εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης της παρ. 1 και των δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου, η εγκρίνουσα αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η εγκρίνουσα αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, εντός της ιδίας προθεσμίας, επί της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει, με δική του ευθύνη, τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου στην εγκρίνουσα αρχή χωρίς προηγούμενη κλήση της.

3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ξεκινά από τη σχετική πρόσκληση της εγκρίνουσας αρχής ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, η αίτηση της παρ. 1 απορρίπτεται. Η αίτηση απορρίπτεται επίσης και στην περίπτωση που το αίτημα του ενδιαφερομένου αφορά δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας και έχει ήδη προσκομισθεί από άλλον ενδιαφερόμενο για το ίδιο πόστο σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα. Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σε δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας, ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης οφείλει να εξετάσει το αίτημα για την παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου και να εκδώσει σχετική πράξη εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών.

4. Εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του δεύτερου σταδίου από τον ενδιαφερόμενο, η εγκρίνουσα αρχή εκδίδει την έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή απορρίπτει την αίτηση της παρ. 1. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργήσει αυτοψία στον χώρο όπου πρόκειται να ασκηθεί η δραστηριότητα.

5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 4, η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την εγκρίνουσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

6. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

7. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει και η παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα. Η έγκριση ανανεώνεται εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας που ορίζεται στη νομοθεσία από τη λήξη ισχύος της, για ίδιο χρονικό διάστηµα με αυτό που αναγράφεται στη νέα σύμβαση παραχώρησης του αρμόδιου φορέα, μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται στην εγκρίνουσα αρχή.

Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η έγκριση ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από τη λήξη της ισχύος της, κατόπιν αίτησης του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται στην εγκρίνουσα αρχή. Η εκάστοτε ανανέωση δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν του ενός (1) έτους.

Έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας και για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος όμως δεν θα κάνει χρήση χώρου επί του αιγιαλού-παραλίας την επόμενη περίοδο, ανανεώνεται εντός τριμήνου πριν από τη λήξη της για ένα (1) ακόμη έτος από την ημερομηνία λήξης της, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου και εφόσον πριν από τη λήξη της ισχύος της ο φορέας της δραστηριότητας προσκομίσει σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-παραλίας έναντι του προαναφερθέντος θαλασσίου σημείου, τότε η έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής τροποποιείται ως προς τη θέση δραστηριοποίησης και ως προς τον χρόνο της ισχύος της, ο οποίος συμπίπτει πλέον με τον χρόνο λήξης της σύμβασης παραχώρησης.

8. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός (1) αιτημάτων για έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης σε γειτνιάζουσες θέσεις δραστηριοποίησης που απέχουν απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων μεταξύ τους, υπό την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων, τότε από την εγκρίνουσα αρχή τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας για την εξέτασή τους, με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο στην εγκρίνουσα αρχή.

Αίτημα για έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου δεν εξετάζεται ακόμα και αν προηγείται χρονικά εμπρόθεσμου αιτήματος ανανέωσης έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας, έναντι του προαναφερόμενου σημείου θαλασσίου χώρου, σε περίπτωση που δεν έχει κριθεί προηγουμένως αρνητικά, για οποιονδήποτε λόγο, το αίτημα ανανέωσης της έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής με δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας ή δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ανανέωσης.

9. Για την έκδοση της έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και για ανανεώσεις αυτής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11.

10. Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις ανανεώσεις της στον ενδιαφερόμενο, στον φορέα που έχει την οικονομική εκμετάλλευση του χώρου στον οποίο πρόκειται να ασκηθεί η δραστηριότητα, καθώς και σε όλες τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

11. Η εγκρίνουσα αρχή δύναται να διενεργεί τους σχετικούς με την έγκριση ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα με τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί τους σχετικούς με την έγκριση εκ των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου που εξειδικεύονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 149.

12. Όπου στη νομοθεσία για τη δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής γίνεται αναφορά σε άδεια εκμίσθωσης, νοείται η έγκριση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 148

Κυρώσεις

1. Αν η δραστηριότητα ασκείται χωρίς ρητή ή σιωπηρή έγκριση, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων ορίζεται η εγκρίνουσα αρχή στην οποία έχει υποβληθεί ή έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2. Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν η δραστηριότητα ασκείται χωρίς ρητή ή σιωπηρή έγκριση,

(β) αν έχει εκλείψει η συνδρομή έστω και μιας από τις προϋποθέσεις άσκησής της,

(γ) αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και μετά από αίτημα της αρμόδιας προς τούτο Αρχής.

3. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 149

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά της έγκρισης, της ανανέωσης, της τροποποίησης και της μεταβίβασής της, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τον φορέα της δραστηριότητας, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η έγκριση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, τα κριτήρια κινδύνου της παρ. 11 του άρθρου 147, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 148, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 150

Μεταβατικές διατάξεις

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου ή υποβληθεί αίτημα για ανανέωση της έγκρισης, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 147. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.».