Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμε-νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:


1. Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (A.M. 884)
2. Προκόπης Παναγιώτης του Μιχαήλ (A.M. 885)
3. Κούρκουλος Θεοφάνης του Βασιλείου (A.M. 889)
4. Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (A.M. 890)
5. Κανάλης Εμμανουήλ του Πέτρου (A.M. 891)
6. Σιγούρος Ευάγγελος του Χαρίλαου (A.M. 892)
7. Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνα (A.M. 893)
8. Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (A.M. 894)
9. Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (A.M. 895)
λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρί-σεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους
2019 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», προς πλήρωση αντί-στοιχων κενών οργανικών θέσεων