Μεταθέσεις εξωτερικού

1. Το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«Άρθρο 115


Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού


1. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών ή μετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. Όσοι εξέρχονται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραίτησης ή απόταξης ή αποστρατείας λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινομένου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου πλην εκείνων της παραγράφου 6, ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόσπασης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.


2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, μόνον μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τομ Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόμενων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης.


3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, να φέρουν την πιστοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει δύο (2) έτη από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Σχολής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως ισχύει κάθε φορά.


4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) έτη και επιτρέπεται να παρατείνεται μέχρι και έξι (6) μήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς λόγους. Ειδικά για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ο χρόνος παραμονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας. Ο χρόνος απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο έτη (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας .


5. Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 27, όπως ισχύει κάθε φορά, και, επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια:


α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με βαθμό τουλάχιστον Πλωτάρχη προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού,

β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να αποσπασθούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόκειται να μετατεθούν στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να μετατεθούν σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.

γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία πενταετία,

δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία,
ε) να μην έχουν κριθεί ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό»,
στ) να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας,
η) να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή,
θ) να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,
ι) να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής εγγράφου, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας,
ια) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, πλην των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.
ιβ) Για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον: (αα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών και (ββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε Λιμενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού.
(ιγ) Για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν.
(ιδ) Πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα κριτήρια:
(αα) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών,
(ββ) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόσπασης ή της μετάθεσης.


6. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων ή έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, εντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της μετάθεσής ή της απόσπασης, σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μεταθέσεις του προηγούμενου εδαφίου υλοποιούνται μετά τη λήξη του χρόνου της μετάθεσης ή της απόσπασης. Ειδικά τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, μετατίθενται σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί. Κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 30, όπως ισχύει κάθε φορά.».

2. Η ισχύς του επιπλέον κριτηρίου της προϋπηρεσίας που απαιτείται για απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, αρχίζει δύο (2) έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Η εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 5 όσον αφορά στην γνώση της αγγλικής γλώσσας για τα στελέχη του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. που μετατίθενται στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, αρχίζει δύο (2) έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι «καλή», σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 11:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο άρθρο 115 πργ.5(ια) του ν 4504/17 αναφέρει:<>Στην τροπολογία που προωθείται αφήνει ίδια τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους Αξιωματικούς ΣΝΔ (ήτοι πέντε έτη σε Λιμενικές Αρχές) ενώ μειώνει το χρόνο και δεν αναφέρει τόπο που θα πρέπει οι Αξιωματικοί ειδικοτήτων να συμπληρώσουν αυτά.Με δεδομένο ότι οι Αξιωματικοί ειδικοτήτων κατέχουν τα ίδια πτυχία με Αξιωματικούς ΣΝΔ θα πρέπει να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης όσον αφορά το δικαίωμα να υπηρετήσουν σε θέσεις εξωτερικού σύμφωνα με τους κανόνες περί ίσης μεταχείρισης.Για τους ίδιους κανόνες όμως θα πρέπει και οι Αξιωματικοί ΣΝΔ να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης όσον αφορά το χρονικό διάστημα της υποχρέωσης.Ως εκ τούτου νομίζω ότι η διάταξη πρέπει να επανεξεταστεί και να εφαρμοστεί οριζόντια τόσο για Αξιωματικούς ΣΝΔ όσο και ειδικοτήτων.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Μέχρι τώρα ίσχυε η «άριστη» γλώσσα ξένης γλώσσας για μετάθεση εξωτερικού. Το γεγονός ότι τώρα αλλάζει σε «καλή» για δύο χρόνια και έπειτα σε «πολύ καλή» αποτελεί, πισωγύρισμα, εξυπηρέτηση παλαιότερων Α/Ξ χωρίς ξένες γλώσσες και τυπικά προσόντα ενώ δεν εξυπηρετεί την ποιοτική επιλογή Α/Ξ αλλά επιλογή του να μη κόψουμε κανέναν.
  Η υπηρεσία 5 χρόνια σε σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου για μετάθεση σε Διεθνή ή Ευρωπαϊκό Οργανισμό εκτός του ότι είναι γενική, κρίνεται υπερβολική και αδικεί κατάφορα όσους Α/Ξ υπηρετούν σε Λιμεναρχεία θα μπορούσε να είναι 2 χρόνια υπηρεσίας σε σχετική Διεύθυνση. Επίσης Α/Ξ εκ Σ.Ν.Δ. για να μπορεί να μετατεθεί σε Ε.Ν.Α. ή Οργανισμό πρέπει να υπηρετήσει 5 χρόνια σε λιμ. αρχή και 5 χρόνια σε σχετική Διεύθυνση του Υπουργείου δηλαδή μετά από 10 χρόνια! Λοιπές κατηγορίες Α/Ξ χρειάζονται λιγότερα χρόνια δημιουργώντας αδικίες μεταξύ Α/Ξ.
  Όσον αφορά την παράγραφο 3 το σχετικό σχολείο έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ενώ υφίσταται σε κείμενες διατάξεις, είναι πολύ περιοριστική καθόσον στην περίπτωση που υλοποιηθεί θα περιορίζει τους υποψηφίους μόνο σε όσους έχουν ασχοληθεί με την επιθεώρηση πλοίων και ειδικότερα σε όσους έχουν υπηρετήσει στον ΚΕΠ.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 19:36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το γεγονός ότι οι αξιωματικοί εκ ΣΝΔ πρέπει να έχουν υπηρετήσει 5 χρόνια σε λιμ. αρχές ή σκάφη για να εκπληρώσουν τα Ειδικά Τυπικά Προσόντα Προαγωγής σε Πλωτάρχη ώστε να μπορούν να μετατεθούν σε θέση εξωτερικού ενώ οι Α/Ξ απευθείας κατάταξης δεν έχουν προϋποθέσεις προαγωγής και υποχρεούνται μόνο για 2 χρόνια υπηρεσίας σε λιμ. αρχές, δημιουργεί αδικίες και διακρίσεις, ενώ χαρακτηρίζει τη διατάξη ως φωτογραφική. Το δικαιότερο είναι 5 χρόνια υπηρεσίας σε λιμ. αρχές για όλους το οποίο ισχύει σήμερα. Τα πισωγυρίσματα στις διατάξεις μόνο κακό κάνουν στο Σώμα.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:20 | Γιάννης

  Η συγκεκριμένη διάταξη δε λαμβάνει υπόψη της την πρόσφατη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ως γνωστόν από τον Δεκέμβριο του 2019, βρίσκεται σε εφαρμογή η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τον Frontex, που προβλέπει το πρώτο ένστολο ευρωπαϊκό σώμα. Στην πρώτη πρόσκληση για το νέο ευρωπαϊκό σώμα μεγάλος αριθμός στελεχών του ΛΣ αλλά και της ΕΛΑΣ, έχει ήδη υποβάλλει αίτηση (ήδη έχουν σταλεί οι πρώτες προσκλήσεις για τις εξετάσεις που απαιτούνται). Θα είναι μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας να καταφέρει να έχει δικά της στελέχη στο σώμα αυτό, για εθνικούς λόγους (μεταναστευτικό, εξωτερικά σύνορα ΕΕ, δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κλπ.). Ενώ η ΕΛΑΣ έχει ήδη προβλέψει διαδικασίες για άδεια ανευ αποδοχών, αντίστοιχη πρόβλεψη στο ΛΣ δεν υπάρχει. Θα είναι μεγάλο κρίμα νέα στελέχη με ικανότητες να αναγκαστούν να παραιτηθούν (γιατί αν επιλεγούν κάποιοι το πιο πιθανό θα είναι αυτοί να είναι νέοι σε ηλικία και ικανοί), οπότε το ΛΣ θα χάσει όλη την τεχνογνωσία αλλά και την πληροφορία που τα στελέχη αυτά θα φέρουν στο σώμα με την επιστροφή τους.
  Η πολιτική ηγεσία, πρέπει να λάβει υπόψη τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού και να προβλέψει διευκόλυνση για τα στελέχη που θα επιλεγούν, ώστε να βοηθήσει στην μελλοντική αναβάθμιση του ΛΣ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 18:12 | Χρήστος

  Η διατύπωση για την υποχρέωση παραμονής αλλά και η «αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινομένου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία», είναι καταχρηστική και πρέπει να αφαιρεθεί.
  Πρώτη φορά αναφέρθηκε στο νόμο 4504 του 2017 από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εάν αυτό το νομοσχέδιο, έρχεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα του 4504, θα πρέπει η αναφορά αυτή να απαληφθεί.
  Αντίστοιχες διατάξεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ούτε στην ΕΛΑΣ, ούτε στις ΕΔ. Δεν υπάρχει νομική βάση πίσω από αυτή την υποχρέωση και θα καταπέσει από οποιονδήποτε προσφύγει. Δεν είναι σαν τις υποτροφίες που δίνονται και πρέπει να επιστραφούν, ή τις εκπαιδεύσεις που πλήρωσε το δημόσιο και πρέπει να τις αποζημιώσει το στέλεχος που τις έκανε.
  Μετάθεση ή απόσπαση στο εξωτερικό, γίνεται για εκτέλεση υπηρεσίας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.
  Η διάταξη αυτή είναι καθαρά εκδικητική για το προσωπικό.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 12:25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 09:21 | AKIS

  Θα πρέπει η επιλογή αξιωματικού για Ε.Ν.Α. να πραγματοποιείται με μόρια και ΜΟΝΟ μέσω ΑΣΕΠ.
  Τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, Αγγλικά σε επίπεδο proficiency KAI μία δεύτερη γλώσσα για την χώρα που επιθυμεί να τοποθετηθεί το στέλεχος Λ.Σ., δηλαδή επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Νοβοροσίσκ ? ως δεύτερη γλώσσα να έχει πτυχίο τα Ρώσσικα σε επίπεδο lower τουλάχιστον , θελει να τοποθετηθεί στο Αμβούργο ? να έχει δεύτερη γλώσσα τα Γερμανικά, όλα αυτά με μόρια, όσο πιο πολλά πτυχία ξένων γλωσσσών κατέχει τόσα παραπάνω μόρια να παίρνει ειδικά όμως περισσότερα μόρια εφόσον είναι γνώστης της μητρικής γλώσσας στην χώρα που επιθυμεί να πάει.

  Επίσης οι τοποθετήσεις να γίνονται με μόρια κατ ελάχιστο το στέλεχος Λ.Σ. να έχει υπηρετήσει ως λιμενάρχης ή υπολιμενάρχης τουλάχιστον 5 χρόνια ή κυβερνήτης , ύπαρχος ή μηχανικός σε σκάφη τουλάχιστον 5 χρόνια.
  Θα πρέπει να δίνονται παραπάνω μόρια ως λιμενάρχης, υπολιμενάρχης σε νησιά κατηγορίας 1,2,3.
  Εφόσον υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει παραπάνω από 5 χρόνια να δωθούν παραπάνω μόρια.
  Ως κυβερνήτης ή ύπαρχος ή μηχανικός σε σκάφη τύπου ΠΑΘ να δωθούν παραπάνω μόρια .

  Μεταξύ ισοβαθμίας μορίων αλλά με τον ίδιο βαθμό Π.χ. ΠΧΗΣ Λ.Σ. να τοποθετείται στην Ε.Ν.Α. ο αρχαιότερος.

  Μεταξύ ισοβαθμίας μορίων π.χ. ΠΧΗ με ΑΝΤΧΟΣ θα τοποθετείται ο ανώτερος.

  Θα πρέπει τέλος κύριε Υπουργέ να σταματήσει το ρουσφέτι και πολιτικές φιλίες μεταξύ στελεχών και πολιτικής ηγεσίας για το ποιος θα γίνει προξενικός λιμενάρχης.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 07:31 | Βα

  Στην παραγράφου πέρα των ανωτέρω συνεκτιμωνται:

  Θα πρέπει να δωθει περισσότερη βαρύτητα στη γνώση της τοπικής διαλέκτου. Δε γίνεται σε θέση στην Τουρκία να μην έχει προτεραιότητα κάποιος που μιλάει Τουρκικά ή στη Ρωσία Ρώσικα ή στη Γαλλία Γαλλικά σε σχέση με κάποιον που μπορεί να μιλάει δύο άσχετες γλώσσες.

  Επίσης στη συνεκτιμηαη της προηγούμενης εμπειρίας σε σχέση με την υπηρεσία που αποσπάται είναι υποκειμενικό θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση η συνεκτιμηαη της προηγούμενης υπηρεσίας αντί εμπειρίας

  Ιδιαίτερα σημαντικό να προστεθεί η κατοχή τίτλων σπουδών σε σχέση με την υπηρεσία που αποσπάται το στέλεχος. Προπτυχιακά γεωπολιτική, μεταπτυχιακά διεθνών σχέσεων, διοίκηση λιμένων, διδακτορικά ναυτιλιακα κτλ δε θα πρέπει να αποτελεί πλεονέκτημα γι τους υποψήφιους γισ αντίστοιχες θέσεις εξωτερικού με κάποιων που δεν έχει τίποτα;

  Αξιοκρατία…..
  Η σχετική ΥΑ που ίσχυε για τους διεθνείς οργανισμούς ήταν στο ΦΕΚ 257-2002Β ΥΑ 1141.1/29/02) όπου θα πρέπει να καλύπτει όλο το εύρος σπουδών από προπτυχιακά έως διδακτορικά, ελληνικών πανεπιστήμιο ή αντίστοιχων (ισοτιμων / ισοδύναμων επαγγελματικά) της αλλοδαπής

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 23:53 | Κώστας

  Θα πρεπει να υπάρξουν περισσότερα κριτήρια επιλογής για τη θέση στο εξωτερικό όπως στα άλλα σώματα και όπλα. Μοριοδοτηση ανάλογα χρόνια υπηρεσίας σε παραμεθόριο, ξένες γλώσσες, πτυχία, μεταπτυχιακά, συναφής υπηρεσία κτλ

  Στους διεθνείς οργανισμούς που είναι πιο εξειδικευμένο το αντικείμενο σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ως κριτήριο επιλογής η προηγούμενη υπηρεσία με συναφές αντικείμενο όπως και η ύπαρξη εξειδικευμένων τίτλων σπουδών. Στα σωστά πρότυπα ήταν η ΥΑ 1141.1/29/02 όπου αναφερόταν στην προτίμηση των υποψηφίων κατόχων εξειδικευμένων πτυχίων, μετά πτυχιακών κτλ, η οποία απλά έπαψε να ισχύει με το Ν 4504/17. Θα πρέπει να επανέλθει καθώς αποτελεί μια αξιοκρατική βάση επιλογής. Δε γίνεται πχ για θέση στον imo να μην εκτιμηθεί υποψήφιος που έχει μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει… Περα από τη συναφή υπηρεσία είναι άκρως σημαντική

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 20:29 | Πετρος

  Δηλαδή προυποθεση γισ να πας προξενικο είναι να έχεις advanced.Και μεταξύ εκατοντάδων αξιωματικων πως γίνεται η επιλογή με αυτό το μοναδικό κριτήριο;;;;

  Αν κάποιος έχεις 3 πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικα δεν παίζουν κανέναν ρόλο;
  Συνεκτιμωνται απλά άλλες γλώσσες και αυτό δεν είναι δεσμευτικό;;

  Το μόνο θετικό είναι συναφής υπηρεσίαστους διεθνείς οργανισμούς… Αλλα είναι δυνατόν να μην υπολογίζεται ότι εγώ είμαι 20 χρόνια στην ασφάλεια στο ΚΛΠ με Δικογραφίες στην πλάτη, μηνύσεις, ναυτοδικεα από κατηγορούμενους και να μην υπολογίζεται αλλά να υπολογίζεται ο άλλος που έχει κάνει 5 χρόνια στη ΔΑ;;;;
  Θα πρέπει να μην υπάρχει δέσμευση προϋπηρεσίας στο υπουργείο αλλά γενικά ο χρόνος υπηρεσίας σε αντίστοιχες θέσεις εσωτερικού

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 11:57 | Νίκος

  Η απαίτηση για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση ξένης γλωσσάς αδικεί συναδέρφους ηλικίας 47-52 ετών σήμερα που όταν μπορούσαν με καλή γνώση δεν »μπόρεσαν» να Υπηρετήσουν στο εξωτερικό και τώρα είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν σε ξενόγλωσσα κέντρα ή ιδιαίτερα μαθήματα ,μαζί με τα παιδιά τους ενδεχομένως,συγκεράζοντας ταυτόχρονα υπηρεσιακές,οικογενειακές και προσωπικές ανάγκες

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 11:23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΟΥΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ, ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΟΝΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.
  2. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΕΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΕΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ (ΣΔΣΛΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ). ΚΑΤ’ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΠΔ 33/2009, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΣΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΣ.
  3.ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ PROFICIENCY ΣΕ ADVANCED ΚΑΙ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ LOWER, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΧΩΣ ΑΛΛΟ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ, ΩΣΤΟΣΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ/ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ PROFICIENCY ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ.
  4. Η ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΗ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑΤΑΙ;

 • 14 Φεβρουαρίου 2020, 00:39 | Oldnavy

  Ο ειδικός όρος να είναι αξ εκ ΣΝΔ ή τεχνικός ή νομικός αποτελεί μέτρο αποκλεισμού από τα εργασιακά δικαιώματα για τους αξ προερχόμενους από σδυλς ή λφ. Εξάλλου με γνώμονα ότι οι αναφερόμενοι αξ κατέχουν πτυχία αει ή ΑΤΕΙ και πτυχίο ξένων γλωσσών καθώς και πολυετή εμπειρία επί θεματικών ενοτήτων αρμοδιότητας ΛΣ θα έπρεπε να τους παρέχεται το δικαίωμα απόσπασης στο εξωτερικό.Ένας τεχνικός αξ απευθείας κατάταξης πόση εμπειρία διαθέτει σε ειδικά θέματα που δεν διαθέτει ένας αξ εκ δυλς ή λφ; Πρέπει να αρθεί η αδικία αυτή

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 21:09 | Σοφια

  Θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί άρθρο σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Πολλά στελέχη έχουν έχουν υποβάλει αίτηση. Η ΕΛ.ΑΣ. το έχει προβλέψει και δημιούργησε άρθρο που δίνει την δυνατότητα χορήγησης αδείας άνευ αποδοχών για τον λόγω αυτό, με σκεπτικό τα στελέχη που θα υπηρετήσουν στην FRONTEX να επιστρέψουν την τεχνογνωσία στην ΕΛ.ΑΣ. και δεύτερον να υπάρχει έντονη ΕΛΛΗΝΙΚΗ παρουσία στον οργανισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ένα άρθρο που να δίνει την δυνατότητα χορήγησης αδείας άνευ αποδοχών σε στελέχη που προσλαμβανονται σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως europol, fronteχ κ.α για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της σύμβασης εργασίας.