ΑΠΟΦΑΣΗ

«Διαγραφή πέντε (5) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην περ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.4597/2019 (Α΄35), διαγράφουμε από

τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους επιτυχόντες του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 με εφαρμογή συστήματος

μοριοδότησης των υποψηφίων και μη παρουσιασθέντες για κατάταξη την 01η Φεβρουαρίου 2021:

α) ΡΟΖΟ ΠΑΣΧΑΛΗ του Παναγιώτη και της Όλγας [κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα/

υποκατηγορίας πτυχιούχων Οικονομικών Επιστημών της υποπερ. (εε) της περ. (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α΄ της

Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών -

γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (τ. ΑΣΕΠ 32/2019)], σύμφωνα και

με την από 26-01-2021 γραπτή Υπεύθυνη Δήλωση παραιτήσεώς του,

β) ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟ ΣΤΑΥΡΟ του Ιωάννη και της Ελένης [κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα/

υποκατηγορίας πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών της υποπερ. (γγ) της περ. (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α΄

της Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

(ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (τ. ΑΣΕΠ 32/2019)],

σύμφωνα και με την από 03-02-2021 γραπτή Υπεύθυνη Δήλωση παραιτήσεώς του και

γ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του Χρήστου και της Λαμπρινής [κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού

τομέα/ υποκατηγορίας πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της υποπερ. (ββ) της

περ. (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των 

υποψηφίων» (τ. ΑΣΕΠ 32/2019)], σύμφωνα και με την από 07-02-2021 γραπτή Υπεύθυνη Δήλωση μη επιθυμίας

κατάταξής του στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην περ. (β) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.4597/2019 (Α΄35), διαγράφουμε από

τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τους επιτυχόντες του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 με εφαρμογή συστήματος

μοριοδότησης των υποψηφίων και καταταγέντες την 01η Φεβρουαρίου 2021:

α) ΧΑΤΖΗΘΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ιωάννη και της Σεβαστής [κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα/

υποκατηγορίας πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών της υποπερ. (γγ) της περ. (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α΄

της Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

(ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (τ. ΑΣΕΠ 32/2019)],

σύμφωνα με το ΩΠ: 011422Ζ FEB 21 Σήμα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και την από 01-02-2021 γραπτή Υπεύθυνη

Δήλωση παραιτήσεώς του και

β) ΠΡΟΪΟ ΜΙΧΑΗΛ του Στυλιανού και της Ευθυμίας [κατηγορίας πτυχιούχων Α.Ε.Ν./Μηχανικών της περ. (δ) της παρ. 1

του Κεφαλαίου Α΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (τ. ΑΣΕΠ

32/2019)], σύμφωνα με το ΩΠ: 021229Ζ FEB 21 Σήμα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και την από 02-02-2021 γραπτή

Υπεύθυνη Δήλωση παραιτήσεώς του.

3. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

4. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ