ΘΕΜΑ: «Εκπαίδευση Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών)

και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 3 του ν.3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄311) όπως

ισχύει.

β) Την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της Αριθ. 1000.0/35289/2015/05-11-2015 Απόφασης Υπουργού

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή

Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά

όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄2582), όπως ισχύει.

γ) Η υπ’ Αριθ. 2421.6-8/86653/04-12-2017 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Απευθείας Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού

ειδικής κατηγορίας προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους» (Β΄4307) (ΑΔΑ:

6Δ0Μ4653ΠΩ-ΝΙΑ).

δ) Η υπ’ Αριθ. 2421.6-7/86692/04-12-2017 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Απευθείας Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού

προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς» (Β΄4308) (ΑΔΑ: 7Α9Χ4653ΠΩ-4ΧΕ).

ε) Την Αριθμ. Πρωτ.: 2422.2-7/34808/2018/11-05-2018 Απόφαση ΔΕΚΠ: «Έγκριση Κανονισμού Εκπαίδευσης

Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) και ειδικότητας

Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας».

στ)Το Αριθ. Πρωτ.: 2422.2/39270/2018/25-05-2015 έγγραφο ΔΠ ΣΤ΄/ΟΠΛΟΝΟΜΕΙΟ με θέμα: «Εκπαίδευση

Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης (Ιατρών) και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας» (ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (μ.π.σ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Αριθ. Πρωτ.: 2414.10/63659/2018/28-08-2018

έγγραφο ΔΠ ΣΤ΄(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) (μ.π.σ).

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε επιτηρητή, υπεύθυνο για την εκπαίδευση (θεωρητική – πρακτική) Α΄ Περιόδου των τεσσάρων

(04) Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) και Υγειονομικού

ειδικής κατηγορίας, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του, τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΣΟΥΡΟΥΝΗ Νικόλαο

(Α.Μ.:1275), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην (ε) σχετική. Στις υποχρεώσεις του ανωτέρω 

Αξιωματικού περιλαμβάνεται η κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας καθώς και η σύνταξη και

εμπρόθεσμη υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποζημίωση του διδακτικού

προσωπικού των Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) και

Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας.

2. Αντικαταστάτης του πιο πάνω αναφερόμενου Αξιωματικού σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορίζεται

ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΛΙΚΑΚΟΣ Πέτρος (Α.Μ.:1273).

3. Η εκπαίδευση Α΄ περιόδου των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού

(Ιατρών) και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής

Λιμενοφυλάκων υπό την εποπτεία και ευθύνη του Διοικητή της Σχολής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα

στα άρθρα 2 και 3 (ε) σχετικής.

4. Η εκπαίδευση Β΄ περιόδου των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού

(Ιατρών) και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία και μέριμνα της

Υπηρεσίας Υγειονομικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10 (ε) σχετικής.

«Εκπαίδευση Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) και Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας».