Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17 Οκτωβρίου 2018 μετά από πρόταση τουΥπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1, 9, 10 παρ. 1, 11 και 20 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26):
Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2018, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 28 Σεπτεμβρίου 2018 πρακτικό του, ως ακολούθως:


Α. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του οποίου η κρίση είχε ανασταλεί, για το
έτος 2018, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Αποστόλου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1205)


Β. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικό, του οποίου η κρίση είχε
ανασταλεί, για το έτος 2018, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Λιακάκος Θεόδωρος του Μιχαήλ (Α.Μ.Ε. 74)


Γ. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της οποίας η κρίση είχε ανασταλεί, για το έτος
2018, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Μπαντιανίδου Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ. 1453)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ