Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Φεβρουαρίου 2020 μετά από πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 (β), 2 παρ.2, 3, 5 και 6 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1(ζ) και 74 παρ. 1 τουΝ. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2.1 του Ν. 3490/2006 (Α΄ 206):

1. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
για το έτος 2019, κατόπιν ενδικοφανών προσφυγών τους, ως ακολούθως:Α. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Αγγελάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (Α.Μ. 925)
Β. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Κουκουνάρης Ευστάθιος του Γεράσιμου (Α.Μ. 1087)
Γ. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.) που αποστρατεύθηκε αυτεπάγγελτα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Π.Δ.
81/2012 (Α΄ 139) και του άρθρου 5 παρ. 1(ζ) του Π.Δ. 38/2012 (Α΄75):
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Αποστρατευτέων»
Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020)
2. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής για
παρελθόντα έτη, ως ακολούθως:
Α. Για το έτος 2008:
α) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α389/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Κουδέρης Άγγελος του Γρηγορίου (Α.Μ. 672)
β) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α507/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ. 690)
Β. Για το έτος 2009:
α) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α413/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Χονδροζουμάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665)
β) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α382/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676)
Γ. Για το έτος 2016:
α) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α481/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Κασσανδρινός Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 829)
β) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α165/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Κουράκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841)
γ) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α397/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Βάρθης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850)
δ) Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής), κατόπιν της αριθ. Α398/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Ζαραζάνης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1007)
Δ. Για το έτος 2017:
α) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α301/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Λιαράκος Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 856)
β) Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), κατόπιν της αριθ. Α396/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Μάνης Αγησίλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 888)
γ) Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν της αριθ. Α321/2019 ακυρωτικής
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Αγγελάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (Α.Μ. 925)
Ε. Για το έτος 2018:
Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής), κατόπιν της αριθ. Α402/2019 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Νταβάκου Ανθούλα του Μιλτιάδη (Α.Μ. 1067)


3. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Κουδέρη
Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672), κατόπιν της αριθ. Α389/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
για το έτος 2008, ως ακολούθως:

α. Ανακαλείται το από 17 Φεβρουαρίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 192 Γ΄/03-03-2017), κατά το μέρος
που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουδέρη Άγγελου του
Γρηγορίου (Α.Μ. 672) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος
2008.
β. Ανακαλείται το από 07 Οκτωβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 1063 Γ΄/24-10-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων)
Κουδέρη Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672), αναδρομικά από 21 Απριλίου 2008, λόγω εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον πίνακα Γ’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
γ. Ανακαλείται το από 07 Οκτωβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 1063 Γ΄/24-10-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Κουδέρη Άγγελου του Γρηγορίου (Α.Μ. 672) στον
βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά
από 21 Μαρτίου 2008, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Κουδέρης Άγγελος του Γρηγορίου
(Α.Μ. 672), αναδρομικά από 21 Απριλίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Κουδέρης Άγγελος του Γρηγορίου (Α.Μ. 672) στον βαθμό του
Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά
από 21 Μαρτίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη
σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων)
Κουδέρης Άγγελος του Γρηγορίου (Α.Μ. 672), αναδρομικά από 21 Απριλίου 2008, λόγω εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019
στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.

4. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.)
Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690), κατόπιν της αριθ. Α507/2019 Απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς για το έτος 2008, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 17 Φεβρουαρίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 192 Γ΄/03-03-2017), κατά το μέρος
που αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Παρασκευόπουλου
Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία
τους», για το έτος 2008.
β. Ανακαλείται το από 17 Φεβρουαρίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 192 Γ΄/03-03-2017), κατά το μέρος
που αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων)
Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ. 690), αναδρομικά από 02 Ιουνίου 2008, λόγω εγγραφής του
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον πίνακα Γ’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
γ. Ανακαλείται το από 21 Μαρτίου 2008 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 267 Γ΄/21-03-2008), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Παρασκευόπουλου Βασίλειου του Γεωργίου (Α.Μ.
690) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες,
λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους
2008 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Παρασκευόπουλος Βασίλειος του
Γεωργίου (Α.Μ. 690), αναδρομικά από 02 Ιουνίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο
Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ. 690) στον
βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες,
αναδρομικά από 21 Μαρτίου 2008, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.
στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων)
Παρασκευόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ. 690), αναδρομικά από 02 Ιουνίου 2008, λόγω εγγραφής του
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους
2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2008.

5. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.)
Χονδροζουμάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), κατόπιν της αριθ. Α413/2019 Απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς για το έτος 2009, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 19 Ιουλίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 736 Γ΄/02-08-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Χονδροζουμάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665)
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους
2016 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2009.
β. Ανακαλείται το από 11 Μαρτίου 2013 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 328 Γ΄/15-03-2013), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του θεωρούμενου ως «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία
του» Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Χονδροζουμάκη
Γεώργιου του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012 στον πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον
ίδιο βαθμό» για το έτος 2009 και προαγωγής νεωτέρου του στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
γ. Ανακαλείται το από 11 Μαρτίου 2013 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 328 Γ΄/15-03-2013), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδροζουμάκη Γεώργιου
του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012
στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» για το έτος 2009 και προαγωγής νεωτέρου του στο βαθμό του
Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Χονδροζουμάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, κατόπιν εγγραφής του
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους
2019 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2009.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Χονδροζουμάκης Γεώργιος του
Εμμανουήλ (Α.Μ. 665) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται
εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους
2019 στον Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» για το έτος 2009 και προαγωγής νεωτέρου του στο
βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο θεωρούμενος ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»
Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) Χονδροζουμάκης
Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 665), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον
Πίνακα Β’ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» για το έτος 2009 και προαγωγής νεωτέρου του στο βαθμό του
Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

6. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Λιούρδη
Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676), κατόπιν της αριθ. Α382/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2009, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 28 Νοεμβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 1242 Γ΄/05-12-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676) από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος με ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.
β. Ανακαλείται το από 28 Απριλίου 2009 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 341 Γ΄/07-05-2009), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων)
Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2009 στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη
σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 19 Μαρτίου 2009 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 211 Γ΄/19-03-2009), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Λιούρδη Απόστολου του Δημητρίου (Α.Μ. 676) στον
βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, λόγω
εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2009
στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου
(Α.Μ. 676), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676) στον βαθμό του
Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος και τίθεται εκτός οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά
από 19 Μαρτίου 2009, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη
σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.
στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος (εκτός οργανικών θέσεων)
Λιούρδης Απόστολος του Δημητρίου (Α.Μ. 676), αναδρομικά από 07 Μαΐου 2009, λόγω εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019
στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2009.

7. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Κασσανδρινού
Γεώργιου του Χρήστου (Α.Μ. 829), κατόπιν της αριθ. Α481/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
για το έτος 2016, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 25 Ιουλίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 747 Γ΄/05-08-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κασσανδρινού Γεώργιου
του Χρήστου (Α.Μ. 829) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 17 Μαΐου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 503 Γ΄/03-06-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(εκτός οργανικών θέσεων) Κασσανδρινού Γεώργιου του Χρήστου (Α.Μ. 829), λόγω εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον πίνακα Γ’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 29 Μαρτίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 290 Γ΄/29-03-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κασσανδρινού Γεώργιου
του Χρήστου (Α.Μ. 829) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία
τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κασσανδρινός Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 829), αναδρομικά από 03 Ιουνίου 2016, κατόπιν εγγραφής του από
το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019
στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2016.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κασσανδρινός Γεώργιος του Χρήστου
(Α.Μ. 829) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός
οργανικών θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 29 Μαρτίου 2016, κατόπιν εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019
στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2016.
στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) Κασσανδρινός Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 829), αναδρομικά από 03 Ιουνίου 2016, λόγω
εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη
σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2016.

8. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Κουράκου
Κυριάκου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841), κατόπιν της αριθ. Α165/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2016, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 25 Ιουλίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 747 Γ΄/05-08-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουράκου Κυριάκου του
Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 17 Μαΐου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 503 Γ΄/03-06-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(εκτός οργανικών θέσεων) Κουράκου Κυριάκου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841), λόγω εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον πίνακα Γ’
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 29 Μαρτίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 290 Γ΄/29-03-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουράκου Κυριάκου του
Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία
τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουράκος
Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841), αναδρομικά από 03 Ιουνίου 2016, κατόπιν εγγραφής του από το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019
στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2016.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουράκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 841) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 29
Μαρτίου 2016, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2016.
στ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία
αποστρατείας του, την 03 Ιουνίου 2016, μέχρι την 16 Μαρτίου 2017, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η
οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

9. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Βάρθη
Νικόλαου του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850), κατόπιν της αριθ. Α397/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2016, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 25 Ιουλίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 747 Γ΄/05-08-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Βάρθη Νικόλαου του
Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 17 Μαΐου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 503 Γ΄/03-06-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(εκτός οργανικών θέσεων) Βάρθη Νικόλαου του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 29 Μαρτίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 290 Γ΄/29-03-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Βάρθη Νικόλαου του
Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία
τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Βάρθης
Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850), αναδρομικά από 03 Ιουνίου 2016, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον
Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό», για το έτος 2016.
ε. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία αποστρατείας του,
την 03 Ιουνίου 2016, μέχρι την 27 Μαρτίου 2017, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η οφειλόμενη κατά δέσμια
αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας.

10. Διοικητική αποκατάσταση Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνη
Δημητρίου του Νικολάου (Α.Μ. 1007), κατόπιν της αριθ. Α398/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2016, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 25 Ιουλίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 747 Γ΄/05-08-2016), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνη Δημητρίου του
Νικολάου (Α.Μ. 1007) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2016 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό».
β. Ανακαλείται το από 28 Μαρτίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 294 Γ’/28-03-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνη Δημητρίου του
Νικολάου (Α.Μ. 1007) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους
2017 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων».
γ. Ανακαλείται το από 28 Μαρτίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 294 Γ’/28-03-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνη Δημητρίου του
Νικολάου (Α.Μ. 1007) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
δ. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνης Δημήτριος του Νικολάου
(Α.Μ. 1007) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 13
Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξεως Αξιωματικών Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος
2016. Τίθεται ο Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ζαραζάνης Δημήτριος του
Νικολάου (Α.Μ. 1007) στην επετηρίδα των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προ
του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Σπανού Ανδρέα του Βασιλείου (Α.Μ. 1008) και
μετά την Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ανουσάκη Μαρία του Φραγκίσκου (Α.Μ.
1006).

11. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Λιαράκου
Νικόλαου του Παναγιώτη (Α.Μ. 856), κατόπιν της αριθ. Α301/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2017, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 13 Ιουλίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 761 Γ΄/03-08-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιαράκου Νικόλαου του
Παναγιώτη (Α.Μ. 856) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2017 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 18 Μαΐου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 489 Γ΄/26-05-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(εκτός οργανικών θέσεων) Λιαράκου Νικόλαου του Παναγιώτη (Α.Μ. 856), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 28 Μαρτίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 294 Γ΄/28-03-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιαράκου Νικόλαου του
Παναγιώτη (Α.Μ. 856) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 στον Πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία
τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιαράκος
Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 856), αναδρομικά από 26 Μαΐου 2017, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον
Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2017.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιαράκος Νικόλαος του Παναγιώτη
(Α.Μ. 856) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 28
Μαρτίου 2017, κατόπιν εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2017.
στ. Ο παραπάνω επαναφερθείς στην ενεργό Υπηρεσία Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής θεωρείται ως μηδέποτε απομακρυνθείς και ο χρόνος που διανύθηκε από την ημερομηνία
αποστρατείας του, την 26 Μαΐου 2017, μέχρι την 29 Μαρτίου 2018, ημερομηνία στην οποία ανατρέχει η
οφειλόμενη κατά δέσμια αρμοδιότητα αναδρομική κρίση του στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

12. Διοικητική αποκατάσταση Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α.) Μάνη
Αγησίλαου του Αντωνίου (Α.Μ. 888), κατόπιν της αριθ. Α396/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2017, ως ακολούθως:
α. Ανακαλείται το από 13 Ιουλίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 761 Γ΄/03-08-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μάνη Αγησίλαου του
Αντωνίου (Α.Μ. 888) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2017 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
β. Ανακαλείται το από 18 Μαΐου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 489 Γ΄/26-05-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(εκτός οργανικών θέσεων) Μάνη Αγησίλαου του Αντωνίου (Α.Μ. 888), λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
γ. Ανακαλείται το από 28 Μαρτίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 294 Γ’/28-03-2017), κατά το μέρος που
αφορά στην προαγωγή του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μάνη Αγησίλαου του
Αντωνίου (Α.Μ. 888) στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία
τους».
δ. Επαναφέρεται στην ενεργό Υπηρεσία ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μάνης
Αγησίλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 888), αναδρομικά από 26 Μαΐου 2017, ημερομηνία αποστρατείας του, κατόπιν
εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη
σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2017.
ε. Προάγεται ο Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μάνης Αγησίλαος του Αντωνίου (Α.Μ.
888), στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τίθεται εκτός οργανικών
θέσεων για τριάντα (30) ημέρες, αναδρομικά από 28 Μαρτίου 2017, λόγω εγγραφής του από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 στον
Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2017.
στ. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός
οργανικών θέσεων) Μάνης Αγησίλαος του Αντωνίου (Α.Μ. 888), αναδρομικά από 26 Μαΐου 2017, λόγω
εγγραφής του από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη
σύνθεση έτους 2019 στον Πίνακα Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2017.

13. Διοικητική αποκατάσταση Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αγγελάκη
Σπυρίδωνα του Ιωάννη (Α.Μ. 925), κατόπιν της αριθ. Α321/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
για το έτος 2017, ως ακολούθως:
Ανακαλείται το από 13 Ιουλίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 761 Γ΄/03-08-2017), κατά το μέρος που αφορά
στην εγγραφή του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αγγελάκη Σπυρίδωνα του
Ιωάννη (Α.Μ. 925) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2017 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό».
14. Διοικητική αποκατάσταση Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Νταβάκου
Ανθούλας του Μιλτιάδη (Α.Μ. 1067), κατόπιν της αριθ. Α402/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς για το έτος 2018, ως ακολούθως:
Ανακαλείται το από 17 Σεπτεμβρίου 2018 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 1063 Γ΄/24-09-2018), κατά το μέρος που
αφορά στην εγγραφή της Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Νταβάκου Ανθούλας του
Μιλτιάδη (Α.Μ. 1067) από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με
ευρύτερη σύνθεση έτους 2018 στον Πίνακα Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό».
(Αρ. Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 1232/21-02-2020)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

limenikanea.gr