Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τις μεταθέσεις και τη διαδικασία όπως έχει εξελιχθεί, η επαναφορά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Π.Δ 33/2009 για τις τακτικές μεταθέσεις του 2020 στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ότι θα λύσει καθώς όλη η διαδικασία είναι εκπρόθεσμη όπως προβλέπει το Π.Δ 33/2009.

Στο παρακάτω πίνακα αναδεικνύουμε τους χρόνους.

 

Θεσμικό πλαίσιο μεταθέσεων Π.Δ 33/2009 όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ 97/2012

Ενέργειες της Διεύθυνσης Προσωπικού

Ιανουάριο ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού και οι θέσεις που κενώνονται σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία

Αποστολή πινάκων το μήνα Ιούνιο

το Φεβρουάριο όσα στελέχη συμπληρώνουν τον μέγιστο χρόνο παραμονής συμπληρώνουν υποχρεωτικά  το τόπο επιλογής και εναλλακτικά 2 υπηρεσίες

Αποστολή το μήνα Ιούνιο

τον Απρίλιο εισάγονται οι πίνακες μεταθέσεων που έχει επεξεργαστεί η υπηρεσία  στο συμβούλιο μεταθέσεων ώστε το Μάιο να είναι έτοιμες για σχετικές αποφάσεις. Στη συνέχεια οι  θέσεις  που παραμένουν κενές (υποστελεχωμένες υπηρεσίες) καλύπτονται υποχρεωτικά

Καμία ενέργεια καθώς δεν έχει οριστεί με υπουργική απόφαση η σύνθεση Συμβουλίου μεταθέσεων

Εντός του μηνός Ιουνίου υλοποιούνται οι αποφάσεις του συμβουλίου μεταθέσεων  με την έκδοση διαταγών μετάθεσης και υλοποιούνται σταδιακά.

Καμία ενέργεια.

παράμετρο που πρέπει να συν υπολογιστεί είναι παρ 1,2 του άρθρου 12 Π.Δ 80/2016

 

 

                                                                                       

1. Κάθε ανάληψη υποχρέωσης υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα και, ειδικά για την Κεντρική Διοίκηση και των ποσοστών διάθεσης αυτών, είναι αυτοδίκαια άκυρη.

2. α. Καμιά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν εκτελείται, εάν δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα η δέσμευση στα οικεία λογιστικά βιβλία αντίστοιχης πίστωσης. Προς τούτο στο προοίμιο της οικείας διοικητικής πράξης γίνεται μνεία της σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.

β. Ειδικά, ατομική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν ισχύει εάν δεν αναγράφεται στο προοίμιο αυτής ο αριθμός της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Δεν υπάρχει ενημέρωση για τις πιστώσεις που υπάρχουν για μεταθέσεις καθώς και εν επαρκούν πιστώσεις  εάν εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο χωρίς παραδοχές.

 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ακόμα πιο έντονο το προβληματισμό της Ένωσης καθώς μετά την αύξηση των οργανικών θέσεων  με το πρόσφατο νόμο 4676/2020 επιβαλλόταν νέα απόφαση κατανομής προσωπικού Λιμενικού Σώματος– Ελληνική Ακτοφυλακή γιατί έχουν δημιουργηθεί νέες υπηρεσίες, τα Λιμενικά Τμήματα του που περιλαμβάνονται στο άρθρο 72 του νόμου 4504/2017 εξακολουθούν και έχουν οργανική την κατώτερη οργανική που είχαν πριν την ισχύ του νόμου.

Με την αύξηση των οργανικών θέσεων και την υποχρέωση κατανομής των 900 θέσεων στην 6η ,8η και 9η ΠΕΔΙΛΣ  και ενώ σήμερα το σώμα έχει  στελέχωση 92,8% θα πέσει στο 79,8% σε συνδυασμό με την βασική αρχή κάθε διατάγματος μεταθέσεων ότι (Όλες οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις γίνονται με βάση την αρχή της κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ., ανά υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ., όπως αυτή είναι διαμορφωμένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσεων ή μεταθέσεων.) θα οδηγήσει να εμφανίζονται οι υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας με μια εικόνα υπερστελέχωσης ενώ οι υπηρεσίες της  6η ,8η και 9η ΠΕΔΙΛΣ   που σήμερα έχουν 94,5 % ,77,1%,88,3% αντίστοιχα μετά θα εμφανίζουν μέσο σταθμικά 52 % .

 

 Τέλος  η διαφάνεια και η δικαιοσύνη σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα μεταθέσεων  που είναι το ζητούμενο είναι μακριά από τις σημερνές διαδικασίες και δυστυχώς  του ν.4504/2017 έτσι όπως τροποποιήθηκε με το ν.4676/2020 καθώς βρίσκεται σε αντιδιαστολή σε οποιαδήποτε δομή οργάνωσης, με συνέπεια  να καλύπτει τακτικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό με έκτακτες ενέργειες.

 Η Ένωση μας θα ενώσει τις φωνές αγωνίας και με άλλες Ενώσεις και με την Ομοσπονδία μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για τους συναδέλφους μας.