Παραθέτουμε ανακοίνωση της ΕΠΛΣ/Ν.Πελοποννήσου

Μια βασική κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος και κομβικής σημασίας για τις  εργασιακές συνθήκες των στελεχών  ήταν το ωράριο εργασίας με το Π.Δ 68/2003.

Σήμερα 16 χρόνια μετά η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου  είναι επιτακτική  καθώς ο Οργανισμός  και ρόλος των στελεχών που υπηρετούν  σε αυτόν θυμίζει ελάχιστα τις συνθήκες του 2003.

Σαν Ένωση Προσωπικού Λ.Σ.Ν.Π.  ενδεικτικά αναφέρουμε  δυσλειτουργίες :

 

1.Δεν περιλαμβάνει αποκλειστικές δεσμευτικές  χρονικές  προθεσμίες τουλάχιστον επτά ημερών για την γνωστοποίησης των βαρδιών -υπηρεσιών των στελεχών.

2.Ενώ όταν εκτελείς α) υπηρεσία γραφείου, ο λογισμός  πενθήμερης εργασίας είναι 40 ώρες β) Τριάντα δύο ώρες (32) οι σκοποί λιμενικών καταστημάτων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ, σκοποί λιμένος, οδηγοί και μόνιμα πληρώματα εν γένει περιπολικών οχημάτων και μοτοσικλετών, διαβιβαστές, τηλεφωνητές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών κέντρων, τηλετύπων, το προσωπικό που εκτελεί περιπολίες, ελέγχους, συνοδείες και γενικά κάθε άλλη συναφή υπηρεσία που αφορά την αποστολή του Λιμενικού. Δεν περιγράφει αυτό που κατά κόρον εφαρμόζεται στα Λιμεναρχεία που είναι η εναλλαγή υπηρεσιών εντός της ίδιας εβδομάδας (π.χ 3 ημέρες γραφείο και 2 ημέρες σκοπός)με συνέπεια την αδυναμία  να υπολογίσμου.

3.Τριάντα ώρες (30) τα πληρώματα των περιπολικών σκαφών, όταν εκτελούν πλόες, και εναερίων μέσων και το προσωπικό της Μονάδος Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.), όταν επιχειρούν. Διαφορετικά εφαρμόζεται το ωράριο του εδαφίου (Α) του παρόντος άρθρου. Αυτό έχει σαν συνέπεια αυτές οι ειδικές κατηγορίες που εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες ακόμα και όταν δεν επιχειρούν (εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων συντήρηση των πλωτών εναέριων μέσων) να τους εξισώνουν με την υπηρεσία γραφείου.

4.Τα πλωτά που διαθέτουν μόνο πλήρωμα ειδικά οι Κυβερνήτες και οι Α Μηχανικοί να βρίσκονται σε 24ωρη ετοιμότητα εντός μια ώρας τις μη εργάσιμες ώρες,  με συνέπεια να βρίσκονται υπό καθεστώς εργασιακής ομηρίας.

5.Δεν αναφέρει πουθενά τον όρο αδιάθετο που προκύπτει μετά το πέρας της νυχτερινής εργασίας.

6.Δεν περιγράφει πουθενά σαν ειδικό ωράριο του προσωπικού Γραφείου Ασφάλειας των περιφερειακών υπηρεσιών και της κεντρικής υπηρεσίας.

7.Είναι ασαφή τα εκτατά περιστατικά που καλείται το προσωπικό να παράσχει έκτακτη εργασία με συνέπεια αυτό που σε πολλές υπηρεσίες να είναι καθημερινότητα να βαπτίζεται έκτακτο (π.χ είσοδος παράτυπων μεταναστών).

8.Ρεπό αναφέρει έως τρεις εβδομάδες την χορήγηση τους χωρίς να περιλαμβάνει σαν περίπτωση τις υπηρεσίες που αντικειμενικά αδυνατούν  να χορηγήσουν τις Ημέρες ανάπαυσης, με συνέπεια αρκετά στελέχη να τα χάνουν.

 

           Άλλωστε η «Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» όπου εξετάζεται η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Συμπεραίνεται αδιαμφισβήτητα ότι σε ορισμένα Ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ελλάδα, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται κατηγορίες εργαζομένων, ανάμεσά τους και το ένστολο προσωπικό, γεγονός το οποίο όμως δε συνάδει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

      Θεωρούμε το Ωράριο εργασίας σαν τον ακρογωνιαίο λίθο των νομοθετημάτων που διέπουν την λειτουργία του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα το οργανισμό και τα στελέχη του .

            Είναι ζητούμενο και συνδικαλιστικός μας στόχος, η σωστή οργάνωση του χρόνου εργασίας για τα στελέχη καθώς επιβάλλει για όλες τις υπηρεσίες  α) ορθή κατανομή και στελέχωση   β) ένα δίκαιο Π.Δ μεταθέσεων  έτσι ώστε όλοι ανεξάρτητα που υπηρετούν και τι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας αντιμετωπίζουν να εργάζονται όπως προβλέπεται και όχι εις βάρος της οικογενειακής και  προσωπικής τους ζωής.

        Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με την ασφάλεια  του νομού σε συνδυασμό με την απαράκλητη εφαρμογή του, θα επιτελέσει το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου  επαγγελματικού οργανισμού  οπού θα αποφευχθούν παθογένειες που δυστυχώς  σήμερα έχουμε :

α) Μονά πληρώματα  σε 24 ώρη επιφυλακή με τους συναδέλφους ειδικότητας  ΔΜΓ και ΔΠΓ να είναι σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας εις βάρος της οικογενειακής τους συνοχής

β) Δεν θα υπάρχει ο σημερινός τεράστιος αριθμός στελεχών που έχουν υπόλοιπο κανονικής αδείας παρελθόντων ετών.

 γ) Οι ημέρες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) θα χορηγούνται στους δικαιούχους  κανονικά και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα ειδικά στις υπηρεσίες με χαμηλή ή ανορθολογική στελέχωση με συναδέλφους να μην λαμβάνουν τεράστιο αριθμό ημερών ανάπαυσης.

δ) Καμία αύξηση αρμοδιοτήτων δεν θα μπορεί να επηρεάσει το εργασιακό καθεστώς εργασίας με φαινόμενα υπερεργασίας.

 ε) Δεν θα παρέχεται το φαινόμενο της ελαστικής εφαρμογής των συστημάτων εργασίας από τους προϊστάμενους όπως καθολικά σχεδόν γίνεται σήμερα και παρατηρούμε τεράστιες εναλλαγές  από υπηρεσία σε υπηρεσία  σε συστήματα εργασίας(π.χ 8 ώρα -16 ώρα -24 ώρα και εναλλάξ σε εσωτερική με εξωτερική υπηρεσία) με την επιφύλαξη όταν παρουσιάζονται εγγενείς ιδιαιτερότητες.

 

 

ΤΟ  ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ  ΕΙΝΑΙ Ο  ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.