ΑΠΟΦΑΣΗ


Σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. Α677/2017 και Α762/2017 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α΄ 92), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3079/2002 (ΦΕΚ Α΄311), κατατάσσουμε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους προερχόμενους από τον από 26-11-2014 Πίνακα Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014, ΚΑΛΛΕΡΓΗ Κωνσταντίνα του Γεωργίου και ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ Ευστάθιο του Σάββα.

Οι εν λόγω κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. την 03-09-2018, ημέρα Δευτέρα, οριζόμενης ως ημερομηνία παρουσίασής τους στη Σχολή για έναρξη εκπαίδευσης. Η δε ημερομηνία κατάταξης στο πλαίσιο της διοικητικής αποκατάστασής τους λογίζεται η 03-02-2016, ήτοι η αντίστοιχη ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή της Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. 2016-2017.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ