Κατατάσσουμε στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκατό (100) Δόκιμους Λιμενοφύλακες προερχόμενους 

από τους Πίνακες Επιτυχόντων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως: