Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την  17 Οκτωβρίου  2019  με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του ν.3079/2002 (Α ́311), των άρθρων 3 παρ.7 και 5 παρ.2 του π.δ.38/2012  (Α ́ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 37 παρ.1 του π.δ.81/2012 (Α' 139) και του άρθρου 143 παρ.4 του ν.4504/2017 (Α' 184) :

Α. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης δύο (2) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής,   προερχομένων   από   τη   Σχολή   Δοκίμων   Υπαξιωματικών   Λιμενικού   Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των οποίων η κρίση είχε ανασταλεί κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2019, που συνέταξε το Ανώτερο   Συμβούλιο   Κρίσεων   Λιμενικού   Σώματος   -   Ελληνικής   Ακτοφυλακής   έτους   2019   (πρακτικό   26Σεπτεμβρίου 2019), ως ακολούθως:

1. Για το έτος 2019:Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος κρίνεται κατ ́ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 του π.δ. 81/2012 και του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ. 38/2012:Π ί ν α κ α ς Α ́«Διατηρητέων» ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 2760)

2. Για το έτος 2015:Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, στα πλαίσια της διοικητικής του αποκατάστασης,κατ' εφαρμογή του άρθρου 143 παρ.4 του ν.4504/2017 και του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ. 38/2012:Π ί ν α κ α ς Α ́«Προακτέων» ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου (Α.Μ. 2755)


Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου(Α.Μ. 2755), στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 25Μαΐου   2015,   λόγω   εγγραφής   του   από   το   Ανώτερο   Συμβούλιο   Κρίσεων   Λιμενικού   Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019, για το έτος 2015, στον Πίνακα Α' «Προακτέων», στα πλαίσια της διοικητικής του αποκατάστασης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 143 παρ.4 του ν.4504/2017 (Α' 184).(Αριθ.Πρωτ.Βεβ.ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ:17974/22-10-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                                                                      

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ