Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Φεβρουαρίου 2020 με πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν.3079/2002 (Α' 311),του άρθρου 6 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει και τις Αριθ.:Α248/2019,
Α249/2019, Α250/2019 και Α251/2019 Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Πειραιά:


Α. Κυρώνονται οι πίνακες επανάκρισης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος 2012, που συνέταξε το
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2019
( Πρακτικό 21 Ιανουαρίου 2020), ως ακολούθως:

Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (νυν Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής ε.α.), σε εκτέλεση των Αριθ.:Α248/2019, Α249/2019, Α250/2019 και Α251/2019 Αποφάσεων
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ.38/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
2. Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
3. Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Αποστρατευτέων»
Στυλιανουδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2634)
Β. Διοικητική αποκατάσταση των Πλωταρχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α) Ζαβιτσάνου
Βασιλείου του Δημητρίου (Α.Μ. 2616), Τασούλα Αθανασίου του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639) και Τασιόπουλου
Χριστοφόρου του Γεωργίου (Α.Μ. 2641), λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2019 στον Πίνακα Α' «Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», σε εκτέλεση των Αριθ.:Α248/2019, Α249/2019 και Α251/2019
Αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.9(β) του π.δ. 38/2012 (Α΄75), ως
ακολούθως:

1. Ανακαλείται το από 20 Ιουλίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Γ΄ 742) κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή
των Πλωταρχών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Ζαβιτσάνου Βασιλείου του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
2. Τασούλα Αθανάσιου του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
3. Τασιόπουλου Χριστόφορου του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση, έτους
2017 στον Πίνακα Β' « Αποστρατευτέων».

2. Ανακαλείται το από 30 Δεκεμβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Γ΄21) κατά το μέρος που αφορά στην
αποστρατεία των Πλωταρχών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Ζαβιτσάνου Βασιλείου του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
2. Τασούλα Αθανάσιου του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
3. Τασιόπουλου Χριστόφορου του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)
λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Α' «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» από το Ανώτερο
Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση, έτους 2019.

3. Επαναφέρονται στην ενεργό Υπηρεσία οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
2. Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
3. Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)
αναδρομικά από 01 Οκτωβρίου 2012, λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019, στον πίνακα Α΄ « Ευδοκίμως
τερματίσαντων τη σταδιοδρομία τους», για το έτος 2012.

4. Προάγονται οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
2. Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
3. Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)
στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία, για ένα μήνα,
τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 01 Σεπτεμβρίου 2012, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων
αποστρατείας τους, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 παρ.9 του π.δ.81/2012 (Α' 139).

5. Τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός
οργανικών θέσεων,
1. Ζαβιτσάνος Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2616)
2. Τασούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2639)
3. Τασιόπουλος Χριστόφορος του Γεωργίου (Α.Μ. 2641)
επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.1, 3, 4 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139), της αποστρατείας
τους λογιζομένης από τότε που αρχικά αποστρατεύτηκαν με το από 25-09-2012 Προεδρικό Διάταγμα (Γ΄1059/
01-10-2012), ήτοι από 01 Οκτωβρίου 2012.

Γ. Διοικητική αποκατάσταση του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ε.α) Στυλιανουδάκη
Ιωάννη του Σπυρίδωνος (Α.Μ.2634), σε εκτέλεση της Αριθ.:Α250/2019 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.9(γ)(ββ) του π.δ. 38/2012 (Α΄75), ως ακολούθως:

1. Ανακαλείται το από 20 Ιουλίου 2017 Προεδρικό Διάταγμα (Γ΄ 742) κατά το μέρος που αφορά στην εγγραφή
του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Στυλιανουδάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2634)
από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση, έτους
2017 στον Πίνακα Β' « Αποστρατευτέων».

2. Ανακαλείται το από 30 Δεκεμβρίου 2016 Προεδρικό Διάταγμα (Γ΄ 21) κατά το μέρος που αφορά στην
αποστρατεία του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Στυλιανουδάκη Ιωάννη του
Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2634), λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β' «Αποστρατευτέων» από το Ανώτερο Συμβούλιο
Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2016.

3. Τίθεται εκ νέου σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Στυλιανουδάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2634), με το βαθμό που φέρει, λόγω εγγραφής του στον Πίνακα
Β΄ «Αποστρατευτέων» από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019, της αποστρατείας
του λογιζομένης από τότε που αρχικά αποστρατεύτηκε με το από 25-09-2012 Π.Δ. (Γ'1059), ήτοι από 01
Οκτωβρίου 2012.

Δ. 1. Ανακαλείται το από 19 Αυγούστου 2019 Π.Δ. (Γ' 1551) κατά το μέρος που αφορά στην προαγωγή του
Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΚΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Δημητρίου (Α.Μ. 4436) στον βαθμό του Σημαιοφόρου
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής λόγω μη ορθής αναγραφής του ονόματος του.

2. Προάγεται αναδρομικά ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΚΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 4436) στον βαθμό
του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα προαγωγής, από 30 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63).
(Αριθ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 3535/21-02-2020)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ