Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Μαρτίου 2021 με πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και της παρ.1 του άρθρου
74 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν.3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύουν, των περ. α) και γ) της παρ.20 του άρθρου 16 του ν.3922/2011 (Α΄35), όπως
προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 143 του ν.4504/2017 (Α' 184), της περ. α) της παρ.3 του άρθρου 1, των
άρθρων 2, 3, 4 και της παρ.2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύουν, των περ. δ) και ε) της παρ.2
του άρθρου 3, του άρθρου 5, της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 7, της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8, των
άρθρων 11 και 20, της παρ. 2 του άρθρου 28, της παρ.1 του άρθρου 37 και της παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ.
81/2012(Α΄ 139):
1. Κυρώνονται οι πίνακες των τακτικών κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για παρελθόν και για
το παρόν έτος, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
έτους 2021 (Πρακτικό 24 Μαρτίου 2021), ως ακολούθως:
Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2020, που κρίνονται κατ' έτος,
καθώς διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του
π.δ.81/2012:
 Π ί ν α κ α ς Α΄
 «Διατηρητέων» 
1. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ζώης του Ευσταθίου (Α.Μ. 2579)
2. ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θεόφιλος του Ευθυμίου (Α.Μ.2614)
3. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Παύλου (Α.Μ. 2669)
4. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Αλέξανδρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2700)
5. ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ Δημήτριος του Φωτίου (Α.Μ. 2707)
 Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ'
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Β. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, ο οποίος καταλαμβάνεται
από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρει, σύμφωνα με την περ. α) της παρ.2 του άρθρου 45 και το άρθρο 47
του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ.2760)
Γ. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, οι οποίοι
καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν και ταυτόχρονα συμπληρώνουν
τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α) των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου
45 και των άρθρων 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν.3079/2002:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Ευτύχιος του Νικολάου (Α.Μ. 2590)
2. ΓΙΟΚΟΤΟΣ Ζαφείριος του Χρήστου (Α.Μ. 2619)
3. ΖΕΡΒΑΣ Ζήσιμος του Ευσταθίου (Α.Μ. 2643)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Δ. Για Αντιπλοιάρχους Λ.Σ, που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, για το έτος 2021,
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 45 και του άρθρου 46 του Κώδικα του Προσωπικού
του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3079/2002 (Α΄ 311):
 Π ί ν α κ α ς Α΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
1. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Απόστολος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2564)
2. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ζώης του Ευσταθίου (Α.Μ. 2579)
3. ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θεόφιλος του Ευθυμίου (Α.Μ. 2614)
4. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Παύλου (Α.Μ. 2669)
5. ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ Δημήτριος του Φωτίου (Α.Μ. 2707)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Ε. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, που κρίνονται κατ' έτος,
καθώς διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του
π.δ.81/2012:
 Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2727)
2. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 2762)
3. ΤΟΛΙΑΣ Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 2763)
4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φραγκίσκος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 2793)
5. ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ (Α.Μ. 2861)
6. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2729)
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξενοφών του Ευσταθίου (Α.Μ. 2797)
8. ΒΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 2728)
9. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου (Α.Μ. 2755)
10. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 2968)
11. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 2992)
12. ΓΑΛΑΤΑΣ Απόστολος του Ξενοφώντος (Α.Μ. 2946)
13. ΓΡΗΓΟΡΕΛΛΗΣ Νικόλαος του Κυριάκου (Α.Μ. 2840)
14. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (Α.Μ.2974)
 Π ί ν α κ α ς Β΄
 «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
 Ουδείς
 Π ί ν α κ α ς Γ'
 «Αποστρατευτέων»
 Ουδείς
ΣΤ. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. δ) της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 και των περ. α) και γ) της παρ.20 του άρθρου 16 του
ν.3922/2011, όπως προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 143 του ν.4504/2017:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3068)
Ζ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. γ) της παρ.2 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 2733)
2. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 2734)
3. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου (Α.Μ. 2743)
4. ΨΥΚΑΚΟΣ Μιχαήλ του Κυριάκου (Α.Μ. 2753)
5. ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κωνσταντίνος- Νεκτάριος του Δημητρίου (Α.Μ. 2772)
6. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος του Γεωργίου (Α.Μ. 2773)
7. ΤΣΟΚΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2787)
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος του Αρχέλαου (Α.Μ. 2788)
9. ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Συμεών (Α.Μ. 2799)
10. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2850)
11. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 2920)
12. ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ Παναγιώτης-Κωνσταντίνος του Διονυσίου (Α.Μ. 3005)
13. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στέφανος του Ιωάννη (Α.Μ. 2710)
14. ΚΑΤΣΙΝΑΣ Σωτήριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2718)
15. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γρηγορίου (Α.Μ. 2720)
16. ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 2742)
17. ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ Παντελεήμων του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2747)
18. ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωακείμ του Μενελάου (Α.Μ. 2764)
19. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Φώτη (Α.Μ. 2795)
20. ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2800)
21. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Νικόλαος του Θεοφάνη (Α.Μ. 2815)
22. ΔΙΖΕΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου (Α.Μ. 2818)
23. ΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (Α.Μ. 2820)
24. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Στυλιανός του Δημητρίου (Α.Μ. 2821)
25. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Πέτρος του Ευάγγελου (Α.Μ. 2823)
26. ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ Θεόδωρος του Τριαντάφυλλου (Α.Μ. 2825)
27. ΒΛΑΧΟΣ Φώτιος του Νικολάου (Α.Μ. 2835)
28. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 2838)
29. ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος του Κυριάκου (Α.Μ. 2853)
30. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 2856)
31. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Αριστοτέλης του Νικολάου (Α.Μ. 2863)
32. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ Στέφανος του Νικήτα (Α.Μ. 2866)
33. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Νεκτάριος του Ευάγγελου (Α.Μ. 2867)
34. ΚΑΡΑΛΗΣ Παναγιώτης του Χρήστου (Α.Μ. 2869)
35. ΣΟΦΙΑΔΕΛΗΣ Αντώνιος του Νικολάου (Α.Μ. 2886)
36. ΛΙΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Α.Μ. 2887)
37. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 2894)
38. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος του Δημητρίου (Α.Μ. 2897)
39. ΚΩΤΣΗΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 2900)
40. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 2906)
41. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Στυλιανού (Α.Μ. 2910)
42. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Άγγελος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 2923)
43. ΜΠΑΝΟΣ Νικόλαος του Ευσταθίου (Α.Μ. 2928)
44. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόδημος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 2931)
45. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Μάρκου (Α.Μ. 2938)
46. ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 2943)
47. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Δημήτριος- Ελευθέριος του Ευστρατίου (Α.Μ. 2959)
48. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Βασίλειος του Μάρκου (Α.Μ. 2970)
49. ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗΣ Πέτρος του Κυριάκου (Α.Μ. 2978)
50. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 2984)
51. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη(Α.Μ. 2988)
52. ΒΕΡΓΟΣ Ανδρέας του Παναγιώτη (Α.Μ. 3019)
53. ΔΑΜΙΓΟΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 3025)
54. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Στυλιανός του Μιχαήλ (Α.Μ. 2963)
55. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ελευθέριος του Σάββα (Α.Μ. 2989)
56. ΡΟΚΑΚΗΣ Ηλίας του Νικολάου (Α.Μ. 2732)
57. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 2884)

 Π ί ν α κ α ς Β
 «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας του Παναγιώτη (Α.Μ. 2902)
2. ΠΕΤΡΟΥ Ευθύμιος του Σωτηρίου (Α.Μ. 2944)
3. ΣΙΓΑΝΟΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 2814)

 Π ί ν α κ α ς Γ'
 «Αποστρατευτέων»
 Ουδείς
2. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, που προέρχονται από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., που
συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 (Πρακτικό 24
Μαρτίου 2021), ως ακολούθως:
Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, που διανύουν τον
καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:
 Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»
1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Βασίλειος του Αποστόλου (Α.Μ. 4080)
2. ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα – Αναστασία του Αποστόλου (Α.Μ. 3620)
3. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (Α.Μ. 3706)
4. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (Α.Μ. 5527)
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 5017)
6. ΖΩΡΑ Ειρήνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5103)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ'
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Β. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2021, σύμφωνα με την περ .δ) της
παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
ΧΕΙΜΩΝΑ Γεωργία του Νικολάου (Α.Μ.5326)
3. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου
(Α.Μ. 3068) στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της
προαγωγής αυτής από 09 Μαρτίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή
προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ) της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 και των περ. α) και
γ) της παρ.20 του άρθρου 16 του ν.3922/2011, όπως προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 143 του
ν.4504/2017.
(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 3250/29-03-2021)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ