Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 21 Αυγούστου 2020 μετά από πρόταση του Υπουργού

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του π.δ.38/2012 (Α΄75), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του π.δ.81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 47, 69 και 74 παρ.1 του ν.3079/2002 (Α΄311).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4676/2020 (Α΄67).

5. Το από 10 Ιουλίου 2020 Πρακτικό Κατώτερου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

έτους 2020.

 1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων είκοσι οκτώ (28) Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -

Ελληνικής Ακτοφυλακής, τους οποίους συνέταξε το αρμόδιο Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -

Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2020, με το από 10 Ιουλίου 2020 Πρακτικό του, ως εξής:

 Α. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτους Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,

για το παρόν έτος, οι οποίοι συμπληρώνουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής την 19-03-2020 σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1(η) του π.δ. 38/2012 (Α’75) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του

ν.4676/2020 (Α’67):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

«Προακτέων»

 Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. 2917 Ασημακόπουλος Χρύσανθος του Ιωάννη

2. 2945 Θεοφιλόπουλος Δημήτριος του Σταμάτη

3. 2985 Κομονταχάκης Νικόλαος του Γεωργίου

4. 3003 Μιχαλίτσης Πολύδωρος του Αγγελή

5. 3006 Πάππος Γρηγόριος του Γεωργίου

6. 3033 Τούλιας Νικόλαος του Χρυσοστόμου

7. 3079 Κανδύλης Τιμόθεος του Αναστασίου

8. 3084 Κωνσταντινίδης Αθανάσιος του Γεωργίου

9. 3142 Κούτρας Γεώργιος του Ευθυμίου

10. 3144 Παναγόπουλος Ηλίας του Πάνου

11. 3147 Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

12. 3173 Ραπτόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου

13. 2878 Κωνσταντοπούλου Μαρία του Χρήστου

14. 2880 Γιαννοπούλου Ανδρομάχη του Σταύρου

15. 2881 Τζαβάρα Ευφροσύνη του Νικολάου

16. 2905 Χρυσοπαίδου Μαρία του Νικολάου

17. 3043 Κουμούτσου Ιωάννα του Σταύρου

18. 3047 Δρόσου Ελευθερία του Παναγιώτη

19. 3049 Κανελλοπούλου Αθανασία του Νικολάου

20. 3053 Κάκα Βασιλική του Αγησιλάου

21. 3054 Πλεμμένου Βασιλική του Ιωάννη

22. 3065 Κόκκοτα Μαρία του Χρήστου

23. 3088 Τσατσουλή Κωνσταντινία του Θεοδώρου

24. 3090 Χρυσοσπάθη Αγγελική του Σπυρίδωνα

25. 3097 Καχρίλα Σπυριδούλα του Γεράσιμου

26. 3129 Παπαποστόλου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 Β. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτη Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και

κάτοχο πτυχίου Ι.Α.Ε./Π.Τ., για το έτος 2019, η οποία συμπληρώνει τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής την

28-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1(η) του π.δ.38/2012 (Α΄75) και του άρθρου 7 παρ.2 του

π.δ.81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

«Προακτέων»

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

2892 Γρυσμπολάκη Αναστασία του Ευαγγέλου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 Γ. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτο Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για

το παρόν έτος, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του βαθμού του (55ο έτος) την 31 Δεκεμβρίου 2020,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.1(γ) και 69 παρ.2(β) του ν.3079/2002 (Α’ 311) σε συνδυασμό με

τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1(στ) του π.δ. 38/2012 (Α’75):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

3291 Μαρίνης Χρήστος του Ιωάννη

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 2. Προάγονται οι κάτωθι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων

Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω

συμπληρώσεως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προαγωγής την 19-03-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 5 παρ.1(η) του π.δ. 38/2012 (Α’75) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4676/2020 (Α’67):

 Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. 2917 Ασημακόπουλος Χρύσανθος του Ιωάννη

2. 2945 Θεοφιλόπουλος Δημήτριος του Σταμάτη

3. 2985 Κομονταχάκης Νικόλαος του Γεωργίου

4. 3003 Μιχαλίτσης Πολύδωρος του Αγγελή

5. 3006 Πάππος Γρηγόριος του Γεωργίου

6. 3033 Τούλιας Νικόλαος του Χρυσοστόμου

7. 3079 Κανδύλης Τιμόθεος του Αναστασίου

8. 3084 Κωνσταντινίδης Αθανάσιος του Γεωργίου

9. 3142 Κούτρας Γεώργιος του Ευθυμίου

10. 3144 Παναγόπουλος Ηλίας του Πάνου

11. 3147 Κατσιγιάννης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

12. 3173 Ραπτόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου

13. 2878 Κωνσταντοπούλου Μαρία του Χρήστου

14. 2880 Γιαννοπούλου Ανδρομάχη του Σταύρου

15. 2881 Τζαβάρα Ευφροσύνη του Νικολάου

16. 2905 Χρυσοπαίδου Μαρία του Νικολάου

17. 3043 Κουμούτσου Ιωάννα του Σταύρου

18. 3047 Δρόσου Ελευθερία του Παναγιώτη

19. 3049 Κανελλοπούλου Αθανασία του Νικολάου

20. 3053 Κάκα Βασιλική του Αγησιλάου

21. 3054 Πλεμμένου Βασιλική του Ιωάννη

22. 3065 Κόκκοτα Μαρία του Χρήστου

23. 3088 Τσατσουλή Κωνσταντινία του Θεοδώρου

24. 3090 Χρυσοσπάθη Αγγελική του Σπυρίδωνα

25. 3097 Καχρίλα Σπυριδούλα του Γεράσιμου

26. 3129 Παπαποστόλου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου

 3. Προάγεται η Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Γρυσμπολάκη Αναστασία του

Ευαγγέλου (Α.Μ. 2892), απόφοιτη Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και κάτοχος πτυχίου Ι.Α.Ε./Π.Τ., στον βαθμό του

Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω συμπληρώσεως τυπικών και ουσιαστικών

προσόντων προαγωγής την 28-03-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1(η) του π.δ.38/2012 (Α΄75)

και του άρθρου 7 παρ.2 του π.δ.81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει.

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.: 12985/27-08-2020)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ