Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Διεύθυνσης  Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου ΛΣ που ύστερα από  χρόνια επικαιροποιεί σ’ ενιαίο κείμενο τα ισχύοντα για το θέμα για τη διευκόλυνση των Λιμενικών Αρχών

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Θ.Π. 15η

«Έλεγχος Πλοίων σε Θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος στο Πλαίσιο Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL».


Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΝΑΝΠ σ’ ενιαίο κείμενο για τη διευκόλυνση των Λιμενικών Αρχών ως προς τη διενέργεια ελέγχων των πλοίων σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και ειδικότερα στο πλαίσιο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από πλοία (Δ.Σ. MARPOL).

Η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας από πλοία κυρώθηκε από τη Χώρα μας σχετικό νόμο.

Με το νόμο 3104/2003 (Α’ 28) κυρώθηκε το Πρωτόκολλο του 1997, όπoυ, μεταξύ άλλων, προστέθηκε το νέο Παράρτημα VI αναφορικά με Κανονισμούς για την αποφυγή ρύπανσης του αέρα από τα πλοία.

Ειδικότερα, η Δ.Σ. MARPOL αποτελείται από συνολικά 6 Παραρτήματα, καθένα εκ των οποίων περιέχει κανονισμούς για συγκριμένη μορφή ρύπανσης ως εξής:


Παράρτημα Ι : Πετρελαιοειδή μίγματα και κατάλοιπα,
Παράρτημα ΙΙ: Επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην,
Παράρτημα ΙΙΙ: Επικίνδυνα συσκευασμένα φορτία,
Παράρτημα IV: Λύματα,
Παράρτημα V: Στερεά απορρίμματα,
Παράρτημα VI: Αέρια ρύπανση.

Τα Παραρτήματα αυτά τέθηκαν σε ισχύ διεθνώς κατά τις ακόλουθες, αντίστοιχα ημερομηνίες: 02-10-1983, 06-04-1987, 01-07-1992, 27-09-2003, 31-12-1988, 19-05-2005.


Με τις διατάξεις της ΔΣ MARPOL καθιερώνονται, μεταξύ άλλων, αυστηρά κριτήρια για την απόρριψη στη θάλασσα των πετρελαιοειδών μιγμάτων, καταλοίπων, λυμάτων, απορριμμάτων κ.ά,.

Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η καλύτερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλούν τα πλοία.

Ακολουθεί η περιγραφή όλων των προβλεπόμενων βιβλίων, εγχειρίδιων, σχεδίων και πιστοποιητικών, καθώς και οδηγίες για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών, ανά Παράρτημα της ΔΣ MARPOL.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο