Τα Λιμενικά νέα εύχονται στον κ.Δημήτρη Χαλσαρίδη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Χασλαρίδης είχε μια επιτυχή και ευδόκιμη παρουσία από τη  θέση του Διευθυντή του Υπουργού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. 

Διαβάστε την απόφαση


Με την Π13-65293/07.11.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 45-48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019),
ανατίθενται από 31.07.2019 στον Δημήτριο Χασλαρίδη -του Μίνωα (ΑΔΤ: ΑΜ 081335), επίτιμο μέλος του Ανα
θεωρητικού Δικαστηρίου, καθήκοντα Ειδικού Άμισθου Συμβούλου, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με καθήκοντα την υποστήριξη του νομοθετικού-κοινοβουλευτικού έργου του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών.

Η υπηρεσία του ανωτέρω είναι εθελοντική και δεν θα λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του.

Η υπηρεσία του ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών.