ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Αριθμ.  Φ.  932/12/237068/Σ.5454

Διοικητικό Συμβούλιο Μετοχικού Ταμείου Ναυ-τικού (ΜΤΝ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη :

α. Τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1932 «Κωδικοποίηση Νόμων περί Μετοχικού Ταμείου Ναυτι-κού»( Α ́ 387), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.  Το  άρθρο  5  του  ν.  3469/2006  «Εθνικό  Τυπογρα-φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 131).

γ. Το π.δ. 31 της 20ής Φεβρουαρίου 2007 «Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού» (Α ́ 29).

δ. Την υπό στοιχεία Φ. 932/12/215336/Σ.5336 από 25 Ιουλίου 2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 402), απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

ε. Την υπό στοιχεία Φ.932/6/215281/Σ.5281 από 05 Ιουλίου 2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 422), απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

στ. Την υπό στοιχεία Φ.932/8/231918/Σ.5361 από 02 Αυγούστου 2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 591), απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

ζ. Την πρόταση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) από 21 Ιουλίου 2020.η. Την 97η απόφαση ΑΝΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της 21ης Συ-νεδρίασης από 31 Ιουλίου 2020.

θ. Την πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής από 31 Ιουλίου 2020.

ι.  Την  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομικών  υπό  στοιχεία 86583 ΕΞ 2020 από 07 Αυγούστου 2020.

ια. Την εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΝ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας από 11 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με το υπό στοιχεία Φ.932/234618 ΦΕΕ, και

ιβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχι-κού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) των κάτωθι:

α. Του Αντιναυάρχου ε.α. Ιωάννη Σαμαρά ΠΝ του Νικο-λάου, με ΑΜ: 602353 και ΑΔΤ: 813, ως Πρόεδρου.

β. Του Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Ανδρέα Θεοφίλου του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΟ 039665, ως τακτικού μέλους και του Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α. Σίμου Νικολόπουλου του Πανα-γιώτη, με ΑΔΤ: ΑΟ 142794, ως αναπληρωματικού.

γ. Του Αρχιπλοιάρχου Χαράλαμπου Πεγκλίδη Π.Ν. του Χρήστου με ΑΜ: 1884 και ΑΔΤ: Α-31, ως τακτικού μέλους και του Αρχιπλοιάρχου Νικολάου Αγγελόπουλου Π.Ν. του Κωνσταντίνου με ΑΜ: 1861 και ΑΔΤ: 920 ως ανα-πληρωματικού.

δ. Του Αρχιπλοιάρχου (Ο) Μιχαήλ Σούκα Π.Ν. του Κων-σταντίνου με ΑΜ: Ο- 615 και ΑΔΤ: 2394 ως τακτικού μέ-λους και του Αρχιπλοιάρχου (Ο) Γεωργίου Σκρέκα Π.Ν. του Βασιλείου με ΑΜ: Ο-616 και ΑΔΤ: 2395 ως αναπλη-ρωματικού.

ε. Του Υπαλλήλου με Α ́ βαθμό, Κλάδου ΠΕ/Διοικητικού - Οικονομικού, Πέτρου Κορκολή του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΚ 204867, εκπρόσωπου του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικού μέλους και της Υπαλλήλου Α ́ βαθμού, Κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, Σταυρούλας Λιναρά του Κωνστα-ντίνου - Επαμεινώνδα, με ΑΔΤ: ΑΜ 114668, ως αναπλη-ρωματικού.

στ. Του Διευθυντή ΜΤΝ, ως τακτικού μέλους και του Πλοιάρχου (Ο) Δημητρίου Παλάσκα Π.Ν. του Βασιλείου με ΑΜ: Ο-634 και ΑΣΤ: 2406, ως αναπληρωματικού.

ζ. Του Αντιπλοιάρχου (Ε) ε.α. Ιωάννη Γαρείου Π.Ν. του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΚ 830803, ως τακτικού μέλους και του Πλοιάρχου (Ε) ε.α. Σπυρίδωνα Πετράκη Π.Ν. του Γεωργί-ου με ΑΔΤ: ΑΟ 012425, ως αναπληρωματικού.

2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η σχετική (δ) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με-ταγενέστερα με τις σχετικές (ε) και (στ), παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020Ο 

Υπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ