Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο FRONTEX αποκτά ένστολο ανθρώπινο δυναμικό, την Μόνιμη Δύναμη Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.  Αυτό το καινούργιο Σώμα θα αποτελείται από στελέχη του FRONTEX και από βαθμοφόρους των κρατών μελών της Ε. Ένωσης και θα είναι σε θέση κάθε στιγμή να υποστηρίζει κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα.  


Εκπαιδευμένοι από τους καλύτερους και εξοπλισμένοι με σύγχρονη τεχνολογία αιχμής, οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα είναι έτοιμοι για τις αυριανές προκλήσεις που ανακύπτουν στα σύνορα, βοηθώντας στη σωστή λειτουργία τους.

Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα λειτουργούν υπό τις εντολές των εθνικών αρχών της χώρας απόσπασης.


Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα υποστηρίζουν κράτη μέλη της ΕΕ και του Σένγκεν σε καθήκοντα όπως:

•    έλεγχος συνόρων σε στεριά, θάλασσα και αέρα
•    επιτήρηση συνόρων
•    συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών για την κατάσταση στα ενωσιακά σύνορα και παραπέρα
•    δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης
•    επιστροφές προσώπων μη δικαιούμενων παραμονής στην ΕΕ
•    Καταπολέμηση διασυνοριακής εγκληματικότητας, περιλαμβανόμενης της διακίνησης μεταναστών, της πλαστογραφίας εγγράφων και της τρομοκρατίας.


Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα εργάζονται σε επιχειρησιακές περιοχές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Οι εν λόγω αξιωματούχοι δύναται να διατίθενται και σε χώρες εκτός ΕΕ, εφόσον έχει υπογραφεί Καταστατική Συμφωνία των υπόψη χωρών με την ΕΕ.

Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα φέρουν στολή, θα φέρουν υπηρεσιακό όπλο και θα έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες.  Αυτό σημαίνει ότι θα δύνανται να εκτελούν καθήκοντα και, ιδίως, εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας προσώπων, χορήγηση άδειας ή άρνηση εισόδου στην ΕΕ, περιπολία μεταξύ σημείων διέλευσης συνόρων.

Οι θέσεις απασχόλησης διακρίνονται σε τρία επίπεδα: βασικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο, ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα των υποψηφίων.  Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα έχουν εξειδικευμένα καθήκοντα όπως η φύλαξη συνόρων, ο εντοπισμός πλαστών-παραποιημένων εγγράφων και η εξιχνίαση διασυνοριακών εγκλημάτων.  


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 16 Δεκεμβρίου 2019.


Καθένας από τους επιλεγέντες υποψηφίους θα λάβει βασική εκπαίδευση διάρκειας ως 6 μηνών, ώστε να είναι έτοιμος για διάθεση σε περιοχές επιχειρήσεων από τον Ιανουάριο 2021.  Με την εκπαίδευση θα διασφαλίζεται ότι οι βαθμοφόροι θα διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες να συνεργάζονται σε οποιαδήποτε περιοχή επιχειρήσεων, συμμορφούμενοι πλήρως με τα ισχύοντα πρότυπα νομικής και επαγγελματικής δεοντολογίας της ΕΕ.

Μετά τη βασική εκπαίδευση και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξειδικευμένη κατάρτιση, ανάλογα με την κεκτημένη εμπειρία τους.
________________________________________

Ο FRONTEX αναζητά υποψήφιους με εμπειρία στους κλάδους: επιβολής νόμου (π.χ. αστυνομία, τελωνείο, συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή), υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική), διαχείρισης κρίσεων πολιτικής προστασίας, ενόπλων δυνάμεων ή παρόμοιων (εν ενεργεία & εν αποστρατεία).

Σε πρώτο στάδιο, ο FRONTEX αναζητά να προσλάβει πάνω από 700 βαθμοφόρους.

________________________________________

Ποιο επίπεδο εκπαίδευσης απαιτείται για υποβολή αίτησης;

Για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα των θέσεων απασχόλησης απαιτούνται διαφορετικές προϋποθέσεις εκπαίδευσης. 

Για τις θέσεις στο βασικό επίπεδο, απαιτείται η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακών ή ισότιμων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών ή επαγγελματικής κατάρτισης ισότιμου επιπέδου. 

Για τις θέσεις στο ενδιάμεσο επίπεδο, απαιτείται η κατοχή τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως και τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα.

Για τις θέσεις στο προχωρημένο επίπεδο, απαιτείται η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακών ή ισότιμων σπουδών κανονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ή περισσοτέρων ετών ή η κατοχή τίτλου πανεπιστημιακών σπουδών και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός (1) έτους κανονικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών ή επαγγελματική κατάρτιση ισότιμου επιπέδου.

Περαιτέρω λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στις πληροφορίες επιλογής υποψηφίων.
________________________________________

Που θα εργάζονται οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX;

Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα διατίθενται στα εξωτερικά σύνορα κυρίως των κρατών μελών της ΕΕ/Σένγκεν.  Επίσης, δύνανται να αποστέλλονται σε χώρες εκτός ΕΕ με τις οποίες η Ε. Επιτροπή έχει συνάψει Καταστατική Συμφωνία.
________________________________________

Διαδικασία κατάταξης/πρόσληψης

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, στους επιλεγέντες υποψηφίους προσφέρεται πενταετής σύμβαση εργασιακής απασχόλησης, με δοκιμαστική περίοδο εννεάμηνης διάρκειας.  Το σύνολο των επιλεγέντων υποψηφίων θα υποβληθεί σε βασική εκπαίδευση διάρκειας ως 6 μήνες και σε δοκιμασίες ετοιμότητας, για αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

24 Οκτωβρίου 2019:  Δημοσίευση Πληροφοριών Επιλογής

16 Δεκεμβρίου 2019:  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μάρτιος 2020:  Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής

Μάιος-Νοέμβριος 2020:  Εκπαίδευση

Ιανουάριος 2021:  Έναρξη απασχόλησης πρώτων συνορακτοφυλάκων FRONTEX στα σύνορα.

Ποια θα είναι τα καθήκοντα των συνορακτοφυλάκων FRONTEX;


Η εκπαίδευσή τους αφορά εκτέλεση καθηκόντων στα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνορα.  Οι βαθμοφόροι βασικού επιπέδου θα εκτελούν καθήκοντα όπως συνοριακοί έλεγχοι και επιτήρηση συνόρων.  Οι βαθμοφόροι ενδιάμεσου επιπέδου, διαθέτοντας βαθύτερες γνώσεις, θα εκτελούν καθήκοντα βασικής και μέσης διαχείρισης συνόρων.  Οι βαθμοφόροι προχωρημένου επιπέδου θα συντονίζουν το έργο ευρύτερων ομάδων συνορακτοφυλάκων και θα λειτουργούν ως εμπειρογνώμονες σε ειδικά πεδία.

Ποια θα είναι η διάρκεια απασχόλησης;

Η σύμβαση εργασίας θα είναι πενταετούς διάρκειας, με δοκιμαστική περίοδο εννεάμηνης διάρκειας.  Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για ακόμη πέντε χρόνια.

Που θα απασχοληθούν οι προσληφθέντες;

Οι προσληφθέντες συνορακτοφύλακες θα διατεθούν σε περιοχές επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα κρατών μελών ΕΕ/Σένγκεν ή εκτός ΕΕ σε χώρες που έχει συνάψει Καταστατική Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Επίσης, οι συνορακτοφύλακες δύνανται να διατεθούν για απασχόληση στις δομές επιχειρησιακού συντονισμού και διοίκησης στα κεντρικά γραφεία του FRONTEX.

Ποια είναι η διαδικασία πρόσληψης;

Η διαδικασία απαρτίζεται από ορισμένα στάδια αξιολόγησης των υποψηφίων ως προς την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στις Πληροφορίες Επιλογής.  Επίσης, κατά τη διαδικασία πρόσληψης, αξιολογείται η σωματική και ψυχολογική ικανότητα των υποψηφίων.  Περαιτέρω, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο και θα περάσουν από συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Επιλογής.

Ποιες είναι οι σωματικές προϋποθέσεις;

Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX οφείλουν να είναι σωματικά ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε δοκιμασία σωματικής καταλληλότητας, όπως περιγράφονται στις Πληροφορίες Επιλογής και ιδίως στο τμήμα «Σωματική Καταλληλότητα» (Προσάρτημα ΙΙ).  Σε συνέντευξη θα κληθούν μόνον οι υποψήφιοι που πέρασαν επιτυχώς τη δοκιμασία σωματικής καταλληλότητας.

Οι απόφοιτοι αστυνομικών και στρατιωτικών ακαδημιών μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προχωρημένου επιπέδου;

Ναι.  Για περαιτέρω λεπτομέρειες βλ. Πληροφορίες Επιλογής

Είναι όλοι, υπόχρεοι εκπαίδευσης;


Όλοι οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX υποβάλλονται σε βασική εκπαίδευση εξάμηνης διάρκειας, κατά την οποία επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται παλιότερες επαγγελματικές εκπαιδεύσεις τους.  Η εν λόγω εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.  Στόχος της είναι η διασφάλιση ότι οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα κατέχουν τις αναγκαίες ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και θα συμμορφώνονται με τα ισχύοντα νομικά και επαγγελματικά πρότυπα της ΕΕ.


Που θα λάβει χώρα η εκπαίδευση;


Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε εκπαιδευτικά κέντρα διαφόρων κρατών μελών ΕΕ και/ή χωρών συμβεβλημένων με τη Σένγκεν.

Καταβάλλονται αμοιβές κατά την εκπαίδευση;


Ναι.  Θα καταβάλλονται αποδοχές ανάλογες προς την προσφερθείσα θέση απασχόλησης.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση αποτυχίας κατά την εκπαίδευση;

Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την εκπαίδευση, παύει η συνέχιση απασχόλησης ως συνορακτοφύλακας του FRONTEX και η σύμβαση απασχόλησης δεν θα επικυρωθεί κατά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.  Όλες οι λεπτομέρειες της αξιολόγησης επιδόσεων, θα παρασχεθούν κατά την έναρξη της εκπαίδευσης.

Τι συμβαίνει με τη λήξη της εκπαίδευσης;

Θα γίνει διάθεση για απασχόληση.  Σε μεταγενέστερο στάδιο της καριέρας τους, οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX θα έχουν ευκαιρία να λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικούς τομείς, όπως καταπολέμηση διαφόρων τύπων διασυνοριακής εγκληματικότητας, εξέταση εγγράφων, δράσεις επιστροφών.

Ποιες ωφέλειες αποκομίζονται από αυτή την εμπειρία;

Η ανάδειξη ως συνορακτοφύλακα του FRONTEX δίνει τη μοναδική ευκαιρία να γίνει κάποιος μέλος της πρώτης ένστολης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ/Σένγκεν.  Επίσης, δίνει τη δυνατότητα λήψης εξειδικευμένης εκπαίδευσης, απόκτησης νέων ικανοτήτων μέσω συνεργασίας με εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη και ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες και εξοπλισμούς αιχμής για τον έλεγχο συνόρων.

Ποια προνόμια παρέχονται;

Δίδεται βασικός μισθός και επιδόματα, όπως:

•    επίδομα εκπατρισμού

•    επίδομα στέγασης

•    επίδομα εξαρτημένων τέκνων

•    επίδομα σχολείου

•    επίδομα μετακίνησης

•    επίδομα υπερωρίας (σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης σε βάρδιες)

Για τον ακριβή υπολογισμό, ως και περαιτέρω πληροφορίες για πρόσθετα επιδόματα και προνόμια, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες Επιλογής.

Μπορώ να διατεθώ στο κράτος μέλος προέλευσής μου;

Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX διατίθενται και επαναδιατίθενται με κριτήριο τις επιχειρησιακές ανάγκες, οπότε μπορεί να διατεθούν και στο κράτος μέλος προέλευσής τους.

Υπάρχει δικαίωμα επιλογής τόπου διάθεσης;

Όχι.  Ο τόπος και η διάρκεια διάθεσης βασίζεται στις επιχειρησιακές ανάγκες.

Υπάρχει δυνατότητα προαγωγής από το βασικό στο ενδιάμεσο και στο προχωρημένο επίπεδο;

Με την αύξηση των θέσεων πρόσληψης, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για άλλες θέσεις εργασίας.  Έτσι, αυτός που προσλήφθηκε ως βαθμοφόρος βασικού επιπέδου, θα πρέπει να υποβάλλει εξ αρχής αίτηση για βαθμοφόρος ενδιάμεσου επιπέδου και να υποβληθεί εκ νέου στην αντίστοιχη διαδικασία επιλογής.

Ο βαθμός επηρεάζει το επίπεδο πρόσληψης;

Όχι.  Οι θέσεις πρόσληψης διακρίνονται σε τρεις μόνον τύπους: βασικός, ενδιάμεσος και προχωρημένος συνορακτοφύλακας.  Η επιλογή βασίζεται κυρίως στα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και στην αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων.

Είναι ασφαλισμένοι οι συνορακτοφύλακες;

Ναι.  Θα είναι ασφαλισμένοι στο Μικτό Ασφαλιστικό Σύστημα Περίθαλψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Περαιτέρω λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις Πληροφορίες Επιλογής.

Πόσες είναι οι μέρες άδειας;

Οι συνορακτοφύλακες του FRONTEX δικαιούνται ετήσιας άδειας δύο (2) ημερών για κάθε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης.  Επίσης, προβλέπεται επιπλέον αριθμός ημερών αδείας ανάλογα με το επίπεδο, την ηλικία και άλλες παραμέτρους.  Οι δημόσιες αργίες καθορίζονται ετησίως.  Ειδικές άδειες δύναται να χορηγούνται υπό ειδικές περιστάσεις όπως γάμος και γέννηση ή υιοθεσία τέκνου. Περαιτέρω λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις Πληροφορίες Επιλογής.

Υπάρχει όριο ηλικίας για τους υποψηφίους;

Για υποβολή αίτησης σε θέση απασχόλησης στο βασικό επίπεδο, ο υποψήφιος πρέπει να είναι νεώτερος των 47 ετών κατά την υποβολή της αίτησης.  Για το ενδιάμεσο και το προχωρημένο επίπεδο δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Παρέχονται δικαιώματα συνταξιοδότησης;
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο συνταξιοδοτικό σύστημα της ΕΕ ή διατήρησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης.  Ευρωπαϊκή σύνταξη χορηγείται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) ετών απασχόλησης και μετά το 66ο έτος ηλικίας του δικαιούχου.

Λεπτομέρειες για συνταξιοδοτικά θέματα παρέχονται από το Διεύθυνση Προσωπικού του FRONTEX.

Υπάρχει δυνατότητα επανυποβολής αίτησης, σε περίπτωση απόρριψης πρόσληψης στο ενδιάμεσο ή το προχωρημένο επίπεδο;

Ναι, υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής αίτησης και για θέσεις κατώτερου επιπέδου.

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε πάνω από μια διαδικασίες επιλογής;

Ναι, δικαίωμα συμμετοχής υπάρχει για όλες τις ανοικτές διαδικασίες επιλογής.


Με πληροφορίες  FRONTEX

Επιμέλεια Μετάφρασης ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Πηγή:limenikanea.gr