ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης αποστρατείας ενός (1) Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 36 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις,αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).


2.Την από 12-10-2018 αίτηση αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής,που υπέβαλε ο Πλωτάρχης Λ.Σ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αντώνιος (Α.Μ. 2592).


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2592 ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ/Χ ΠΑΡΟΥ


B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


Ο Υπουργός
Φώτης Κουβέλης