Επειδή, λόγω του εύλογου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη διακοπή σύμβασης μέχρι την ενημέρωση της Υ.Υ από την αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων Υπηρεσία του Υ.EΘ.Α, η άμεση επικαιροποίηση του πίνακα δεν καθίσταται εφικτή, συνίσταται στα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατά την επικοινωνία με τους παρόχους να διευκρινίζουν το κατά πόσο η σύμβαση τους  εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης διακοπής σύμβασης, λανθασμένης εγγραφής ή αλλαγής στοιχείων παρόχων παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την Υ.Υ μέσω e-mail στην διεύθυνση yg@hcg.gr.

Πάροχοι Υγειονομικής Περίθαλψης