Για τη  σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


Η ΠΕΑΛΣ επανειλημμένα,  πριν την ψήφιση του νόμου 4504/2017,  αλλά και κατά την διάρκεια της ψήφισής του στην Βουλή, κατέθεσε, τόσο προφορικά όσο και εγγράφως, την διαφωνία της αλλά και σχετική εισήγησή της αναφορικά με το Άρθρο 73 "Εκπροσώπηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ." - με το οποίο στο άρθρο 106 του ν. 3079/2002 προστέθηκε η  παράγραφος 4 ως εξής: 

 
''4. Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη με δικαίωμα ψήφου στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.'' 


- καθορίζοντας ως υποχρεωτική τη συμμετοχή εκπροσώπου των συνδικαλιστικών φορέων του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ. στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και την εκλογή αυτών από Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε και τη διαφωνία μας ως προς την τοποθέτηση του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως πειθαρχικού Προϊστάμενου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη οτι τα εν λόγω Συμβούλια συνεδριάζουν χωρίς τον ορισμό από την ΠΕΑΛΣ και την ΠΟΕΠΛΣ εκπροσώπων τους, μελών μετά ψήφου του Συμβουλίου, παρακαλούμε για την ανάληψη πρωτοβουλίας σας, για την κατάργηση της παρ. 4 ή την τροποποίησή της ως κάτωθι:

Ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν νομίμως και ενεργά άνευ ψήφου για λόγους αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητα στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και είναι διάφοροι του εκ των μελών του Συμβουλίου. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση.


                             Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
      Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ