Με ΠΔ καταργείται η απονομή του βαθμού του Ναυάρχου εν αποστρατεία σε όσους διετέλεσαν Υπαρχηγοί ΛΣ

Παραθέτουμε την ανακοίνωση της ΠΕΑΛΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το π.δ. 55/2019 (ΦΕΚ 93Α) περί τροποποίησης του π.δ. 81/2012 σύμφωνα με το οποίο η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.» (Α΄139), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.» (Α΄139), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση, αποφασίζει ποιοί από τους εν ενεργεία κατά τον χρόνο επιλογής, Υποναυάρχους ή Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της πρώτης παραγράφου, είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Σε περίπτωση που επιλεγεί Υποναύαρχος ως Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προάγεται αυτοδικαίως στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση που επιλεγεί Αρχιπλοίαρχος ως Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με τη συμπλήρωση έξι μηνών στο βαθμό αυτόν, προάγεται αυτοδικαίως στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αρχαιότεροι των επιλεγέντων θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και εγγράφονται στους οικείους πίνακες. 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ