Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνουν "την πεποίθηση μας περί άρνησης της πολιτικής αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας να διαβουλεύεται ζητήματα που αφορούν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  και τα στελέχη ΛΣ και αποδεικνύει για άλλη μια φορά την εν κρυπτώ και παραβύστω τακτική τους αλλά και την προχειρότητα με την οποία νομοθετούν"

Διαβάστε την ανακοίνωση των Αξιωματικών της ΠΕΑΛΣ:

Θέμα: "Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας "

Σε συνέχεια της παρέμβασής μας με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/74/16 Μαΐου 2019 με την οποία εκφράσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την άλλη μια φορά εν κρυπτώ και παραβύστω νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ και την αντίθεση μας στη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με συγχώνευση των υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ - ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  και Π.Υ, καθώς και αιτία δεν βρίσκαμε αλλά και το εν λόγω εγχείρημα είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, παρεμβαίνουμε εκ νέου με αφορμή τη δημοσίευση την 26-06-2019 του π.δ. 65 Τεύχος A΄ 104/26.06.2019 "Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας".

Το εν λόγω π.δ., σε ότι αφορά το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει την πεποίθηση μας περί άρνησης της πολιτικής αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας να διαβουλεύεται ζητήματα που αφορούν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  και τα στελέχη ΛΣ και αποδεικνύει για άλλη μια φορά την εν κρυπτώ και παραβύστω τακτική τους αλλά και την προχειρότητα με την οποία νομοθετούν.

Το αποτέλεσμα ίδιο με άλλα π.δ που έχουν έως σήμερα εκδοθεί. 
Χρήζει ανάλυσης, αποκωδικοποίησης, τροποποίησης.

Κι αυτό, για ένα π.δ που αφορά στη σύσταση μιας υπηρεσίας, παρά ότι υπάρχουν Εισαγγελικοί λειτουργοί, Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με σύνθεση από στελέχη Σ.Α. που έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄89), την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και τις διατάξεις που αφορούν σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  και πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά το αστυνομικό, λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις των οικείων Σωμάτων και που η   αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Οι διαπιστώσεις μας θλιβερές και απογοητευτικές. 

Ασάφειες, διασταύρωση των εξουσιών, σύγκρουση καθηκόντων, Υποδιοικητές που ορίζονται από τους ίδιους τους ελεγχόμενους, τα ίδια τα Σ.Α. να ορίζουν αυτούς που θα πατάξουν τη διαφθορά τους καθώς ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται και μάλιστα μόνο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διαφορετικός πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού καθώς ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο και καμιά ρύθμιση αναφορικά με ότι τα στελέχη ΛΣ υπάγονται στο ΣΠΚ ως ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο  Σώμα.

Ενδεικτικό είναι ότι το προσωπικό Υ.Ε.Υ.Σ.Α. τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης σε κάθε Σώμα, παρά την ενιαία αποστολή του και παρότι υπάρχουν σχετικές διατάξεις στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ φρόντισαν εκ νέου να τακτοποιήσουν και το ζήτημα τοποθετήσεων και μεταθέσεων του προσωπικού ή των οργάνων όπως μας αποκαλούν που θα στελεχώνει την υπηρεσία προστατεύοντας, εμείς θα λέγαμε ανταμείβοντας αυτά για τις υπηρεσίες τους ενδεικτικά ως κάτωθι:

- Προβλέπεται μετά τη λήξη της παράτασης της αρχικής θητείας του, το προσωπικό ή όργανα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων. 

- Μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας του με αίτηση του στελέχους ΛΣ για προσωπικούς λόγους ή λόγους υγείας ή και για σοβαρούς λόγους που αφορούν την υπηρεσιακή του απόδοση.

Στις περιπτώσεις αυτές το προσωπικό μετατίθεται σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθε, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του, μη εφαρμοζομένων ως προς το χρόνο μετάθεσής του των σχετικών διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων των οικείων Σωμάτων.

- Μετά τη λήξη της ανανέωσης της θητείας του (επταετίας), το προσωπικό της Υπηρεσίας μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσία του τόπου συμφερόντων του ή του τόπου προτίμησής του ή της πόλης συμφερόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Σώματος, αν υπάρχει κενή οργανική θέση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αποσπώνται προσωρινά σε Υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου και καταλαμβάνουν, κατά προτεραιότητα, τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν εκεί.

- Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας που προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν δύναται να μετατεθεί, αποσπαστεί ή διατεθεί σε άλλη Υπηρεσία χωρίς αίτησή του για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την επιφύλαξη κάθε φορά τυχόν ευμενέστερων ισχυουσών διατάξεων περί μεταθέσεων.

Μετά τα ανωτέρω αναρωτιόμαστε τι είδους ευεργετικές διατάξεις θα πρέπει να θεσπιστούν για το προσωπικό που υπηρετεί σε άλλες μάχιμες υπηρεσίες, όπου καθημερινά θέτει την ζωή του σε κίνδυνο, όπως για παράδειγμα τα στελέχη που υπηρετούν ανά την χώρα, σε γραφεία ασφάλειας και δίωξης ναρκωτικών και που οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολούνται έχουν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα.

Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα, πάλι η ΠΕΑΛΣ, πάλι μόνοι  μας, πάλι ακολουθώντας τον ίδιο μοναχικό δρόμο, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι το μόνο παρήγορο πλέον είναι ότι το εν λόγω π.δ., σε ότι αφορά το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ευτυχώς, ίσως αποτελεί την τελευταία πράξη του δράματος.


Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ