1. Την 28-3-2019 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2019:

   - Δέκα έξι (16) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

    -Τρεις (03) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

   - Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

   - Μία (01) Αντιπλοίαρχος Υγειονομικός

    -Εβδομήντα έξι (76) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

 β) Η κρίση τεσσάρων (04) Πλωταρχών ανεστάλη για το έτος 2019.

γ) Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη ανεβλήθη για το έτος 2019.

δ) Ένας (01) Πλωτάρχης εξαιρέθηκε από την κρίση για το έτος 2019.

 2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

α) Δεκαέξι (16) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» 

β) Τρεις (03) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

γ) Δεκαεννέα (19) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και έξι (06) κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», εκ των οποίων ένας (01) τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

δ) Μία (01) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Προακτέα».

ε) Εξήντα τέσσερις (64) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και δώδεκα (12) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ των κριθέντων ως «Προακτέων», προάγεται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό ΠΔ:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Μαρτίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75), του άρθρου 74 παρ. 1του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 6, 7 παρ. 1 και 3,9, 10 παρ. 2 και 3, 11, 20, 33 παρ. 1 και 38 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) και του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 58/2012 (Α΄ 108):
1. Κυρώνεται ο πίνακας κρίσης Ανώτερου ΑξιωματικούΛιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέ-ταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 και για τον οποίο σχε-τικό είναι το από 28 Μαρτίου 2019 πρακτικό του Συμβου-λίου αυτού, ως ακολούθως:

ΦΕΚ Γ 456 - 29.03.2019 Σελίδες 4 (2401 - 2404)