Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ξεκίνησε να λειτουργεί εκ νέου εντός του 2019.

Οι δηλώσεις προηγούμενων ετών, ήτοι 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016), καθώς και 2018 (χρήση 2017), μεταφορτώθηκαν στο νέο σύστημα, ενώ οι υπόχρεοι όφειλαν να τις υποβάλλουν εκ νέου, επιβεβαιώνοντας ή και τροποποιώντας τα σχετικά στοιχεία.

Μεγάλος αριθμός στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είτε λόγω αρχικών τεχνικών δυσκολιών του συστήματος κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των στοιχείων, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και μη εξοικείωσης με το περιβάλλον της νέας πλατφόρμας, δεν οριστικοποίησαν εκ νέου τις δηλώσεις, που είχαν ήδη υποβάλει τα προαναφερόμενα έτη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων σε αυτούς.

Μετά από παρεμβάσεις των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, αναφορικά με το θέμα της ρύθμισης των μη επιβεβαιωμένων δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» σας γνωρίζουμε ότι σε σ/ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις…» εμπεριέχεται διάταξη άρθρ. 28 «Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», η οποία επιλύει το ζήτημα.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στα εν λόγω στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να προβούν σε επιβεβαίωση αυτών, κατ’ εξαίρεση, μέχρι την 31-10-2020.

Επίσης,  μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (31-10-2020) αναστέλλονται οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων που έχουν εκδοθεί για την παραπάνω αιτία, ενώ αυτά ενεργοποιούνται εκ νέου από 01-11-2020.

Τέλος, όσοι έχουν ήδη προβεί σε πληρωμή των ηλεκτρονικών αυτών παραβόλων, τα χρηματικά ποσά αυτά επιστρέφονται στους δικαιούχους, έπειτα από τυχόν συμψηφισμό ή παρακράτηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή προς το Δημόσιο, οφειλών.

Με την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.