Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Μαρτίου 2021, μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 και 5 του άρθρου 11 του

π.δ. 38/2012 (Α' 75), της περ. δ) της παρ.1, της παρ.4, της περ. β) της παρ.6 του άρθρου 17 και της περ. β) της

παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 70 του

ν.4504/2017 (Α΄184):

Α. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

του Γεωργίου (Α.Μ. 3408) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 03 Μαΐου 2018, ημερομηνία κύρωσης

πινάκων τακτικών κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2018, λόγω

συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β)

της παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 και της παρ.3 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012.

Β. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ΜΑΥΡΕΛΟΣ Εμμανουήλ του

Αθανασίου (Α.Μ. 4153) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 15 Μαρτίου 2019, ημερομηνία

προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής

Ακτοφυλακής και τίθεται αυτός στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

προ του ΜΑΝΤΖΟΥ Ευάγγελου του Παναγιώτη (Α.Μ. 4155) και μετά τον Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος -

Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟ Στυλιανό του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4152), λόγω συμπλήρωσης των

απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ) της παρ.1 και της

παρ.4 του άρθρου 17 σε συνδυασμό με την περ. β) της παρ.1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως το

τελευταίο αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 70 του ν.4504/2017.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 2432/16-03-2021)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ