Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Οκτωβρίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα διατάξεις 11 παρ.1(ε), 2 και 5 του π.δ.38/2012 (Α΄75) όπως ισχύει, του
άρθρου 17 παρ.7(ε) του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και του άρθρου 23 του ν.4532/18 (Α΄63):


Προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επειδή συμπληρώνουν τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/18 (Α΄63) και της παρ.1(ε) του
άρθρου 11 του π.δ.38/2012 (Α΄75).


Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. 3856 ΜΠΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. 3925 ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ