Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Ιουνίου 2018 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.1 του ν.3079/2002 (Α΄ 311), του άρθρου 11 παρ.5 του π.δ.38/2012 (Α’75), του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4, και του άρθρου 17 παρ.6(β) του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Α. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΑΤΑΚΗΣ Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 4039) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 9 Ιουνίου 2018, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΚΡΙΜΠΑ Χαραλαμπία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3279)
2. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3326),

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 09 Ιουνίου 2018, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.1(α) του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

Γ. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΤΣΑΧΠΑΖΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (A.M. 3378)
2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ειρήνη του Αθανασίου (A.M. 4009)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 14 Ιουνίου 2018, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ. 81/2012.

Δ. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3638), στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 09 Ιουνίου 2018, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ.6(β) του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 7701/09-07-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ