Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20 Οκτωβρίου 2020 μετά από πρόταση του Υπουργού

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1(ε), 2 και 5 του π.δ.38/2012 (Α’75), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.7(ε) του π.δ.81/2012 (Α’139), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63).

4. Την αριθ.πρωτ.:2412.7/53024/14-08-2020 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί

κύρωσης πινάκων τακτικής κρίσης εκατόν πενήντα οκτώ (158) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόφοιτων Σχολής

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2020:

Α. Προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οι κάτωθι

Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επειδή

συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 11

Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.7(ε) του π.δ. 81/2012 (Α΄139) σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018 (Α΄63), ως εξής:

Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. 4787 ΤΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. 4795 ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. 4938 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Β. Προάγεται στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Ανθυπασπιστής

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Βασιλείου (Α.Μ.5370), απόφοιτος

Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, λογιζομένης

της προαγωγής αυτής από 13 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.7(ε) του π.δ.81/2012

(Α΄139) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4532/2018 (Α΄63).

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.: 16610/23-10-2020)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ