Στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) θα μπορούν να απευθύνονται οι παραβάτες του ΚΟΚ σε αιγιαλό και παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) για την πληρωμή των προστίμων που βεβαιώνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα θα μπορούν, επίσης, να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Πως θα γίνεται η είσπραξη του προστίμου

Η είσπραξη των προστίμων, που θα βεβαιώνονται από τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., για παραβάσεις των διατάξεων του ΚΟΚ. σε αιγιαλό και σε παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) θα διενεργείται από το δίκτυο των ΕΛΤΑ, μέσω του συστήματος ταχυπληρωμής.

Ο παραβάτης θα μπορεί να προσέρχεται, για πληρωμή του προστίμου, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Τα ΕΛΤΑ θα ελέγχουν την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, προκειμένου να αποδέχονται μόνο τις εμπρόθεσμες πληρωμές.

Το κατάστημα θα εκδίδει απόδειξη πληρωμής για τον παραβάτη, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία που έγινε η είσπραξη του προστίμου, το ποσό του επιβληθέντος προστίμου και ο μοναδικός αριθμός του παραστατικού της παράβασης (κλήσης) που αφορούσε το πρόστιμο.

Η ανωτέρω απόδειξη των ΕΛΤΑ, συνοδευόμενη από το αντίγραφο της κλήσης που βρίσκεται στα χέρια του παραβάτη, θα αποτελεί αποδεικτικό εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου.

Τα έντυπα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζονται καθημερινά, από τα κατά τόπους παραρτήματα των ΕΛΤΑ, στο μηχανογραφικό κέντρο (Διεύθυνση Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων), όπου καταχωρούνται τα στοιχεία τους και πραγματοποιείται η διάτρηση των κωδικών αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που ακολουθεί: ΕΛΤΑ Παραβάσεις ΚΟΚ σε Αιγιαλό και Παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων)