ΑΠΟ: ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ.
ΚΛΙΑΡΗ Θ. –Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. -ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ–ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΘΕΜΑ: « ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ///


ΣΧΕΤ.: Α) ΤΟ ΑΡΘΡΟ 71 Ν. 4504/17 (ΦΕΚ Α' 184) ///
Β) ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5 ΚΑΙ 11 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Π.Δ. 33/09 (ΦΕΚ Α' 50) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ///
Γ) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/ 31596 / 2018/30 -04-201 8 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///


ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 31-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Δ.Π. (Γρ. 222)
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΕΤΙΚΑ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή (ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ //-