Παραθέτουμε την σηματική διαταγή του Αρχηγού ΛΣ για την σύγκληση του συμβουλίου:

ΘΕΜΑ: « ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. » ///


ΣΧΕΤ.: Α) ΤΟ Π.Δ. 33/09 (Α' 50) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ///
Β) Ο Ν. 4504/17 (Α' 184) ///
Γ) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/31598/30-04-201 8 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///


ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 12-09-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΕΤΙΚΩΝ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η΄
(ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// ΑΡΧΗΓΟΣ //-