ΑΠΟ : ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΡΑΠΤΗ Σ. –Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. -ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ -
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΠΡΟΣ : 1. ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗ Α. (ΑΜ 796 - B΄ Υ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.)
2. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ι. (ΑΜ 810 - Δ.Κ. Α')
3. ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ Α. (ΑΜ 839 - Γ.Δ.Ο.Υ.)
4. ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Α. (ΑΜ 884 - Δ.Ε.Μ.)
5. ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ι. (ΑΜ 2968 - Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - Π.Ε.Α.Λ.Σ.)
6. ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑ Σ. (ΑΜ 2773 - Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)


ΚΟΙΝ.: Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – A΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Δ.Κ. Δ’ – Δ.Π. α΄- γ΄ –
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ Χ. (ΑΜ 807 - Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) – ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ
Α. (ΑΜ 837 - Δ.Π.Ν.) - ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ. ΠΡΟΚΟΠΗ Π. (ΑΜ 885 - ΔΙ.Π.Ε.Α.) – ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.Σ.
ΓΡΑΒΑΝΗ Γ. (ΑΜ 1005 – Δ.Θ.Σ.) – ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΚΑΒΕΛΑΡΗ Χ. (ΑΜ 2774 - Δ.Π. Α΄) –
ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗ Λ.Σ. ΚΑΜΒΥΣΗ ΣΑΡΑΝΤΟ (ΑΜ 6022 - Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) - Π.Ε.Α.Λ.Σ. - Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

ΘΕΜΑ: « ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. » ///


ΣΧΕΤ.: Α) ΤΟ Π.Δ. 33/09 (Α' 50) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ///
Β) Ο Ν. 4504/17 (Α' 184) ///
Γ) Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/31598/30-04-201 8 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///


ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 19-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΕΤΙΚΩΝ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η΄(ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// ΑΡΧΗΓΟΣ //-