Συλλογή νομοθεσιών που αφορά τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Πατώντας πάνω στην διάταξη, εμφανίζεται το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Ν 2935/2001 – «Προσωπικό Λ.Σ. και άλλες διατάξεις»

Ν 3079/2002 – «Κώδικας προσωπικού Λ.Σ.»
ΠΔ 33/2009 – «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λ.Σ. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό»

ΠΔ 97/2012 – «Τροποποίηση του ΠΔ 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λ. Σ. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό»

ΠΔ 68/2003 – «Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λ.Σ.»

YA 214.1/10051/2013 – «Καθορισμός των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. των γραφείων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΠΔ 80/2015 – «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

Α.Π. 2415.9/40964/2015 – «Εγκύκλιος για τις άδειες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΠΔ 169/2004 – «Υγειονομική περίθαλψη προσωπικού Λ.Σ.»

ΥΑ 2415.9/80227/2017 – «Κύρωση του 81/2017 κανονισμού “Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”

Ν 4075/2012 – «Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ασφαλιστικών φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»

Ν 3865/2010 – «Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΥΑ 1141.1/42/2002 – «Κύρωση του Κανονισμού 64 για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε.»

 ΥΑ 1141.1/05/03 – «Κύρωση Κανονισμού 67 που συμπληρώνει τον αριθ. 64 Κανονισμό για την διενέργεια Ε.Δ.Ε.»

ΥΑ 1141.1/02/2005 – «Κανονισμός 69 – Τροποποίηση του Κανονισμού διενέργειας Ε.Δ.Ε.»

ΠΔ 187/2004 – «Ανακριτικά συμβούλια προσωπικού Λ.Σ.»

ΠΔ 514/1982 – «Πειθαρχική δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λ.Σ.»

ΥΑ 2415.9/28894/2016 – «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής (πειθαρχικά θέματα)».

Α.Π.: 2412.8/19946/04-03-2016 – «Εγκύκλιος πειθαρχικών θεμάτων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»

ΥΑ 1141.1/04/2004 – «Κανονισμός οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας του προσωπικού Λ.Σ.»

ΠΔ 81/2012 – «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΠΔ 58/2012 – «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «

ΠΔ 37/2012 – «Καταστάσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. «

ΥΑ 1300.4α/38/04 – «Σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Προσωπικού (ΛΑΠ)»

ΥΑ 1314.16-02-2008 – «Τροποποίηση ΛΑΠ»

ΥΑ 1314.16-02-2010 – «Τροποποίηση ΛΑΠ»

ΠΔ 38/2012 – «Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «

ΠΔ 56/2002 – «Εκθέσεις Αξιολόγησης προσωπικού Λ.Σ. «

ΥΑ 212.15/3735/2012 – «Τύπος προσωρινής βεβαίωσης της ταυτότητας προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. σε κατάσταση διαθεσιμότητας, αργίας με πρόσκαιρη παύση, αργίας με προσωρινή απόλυση»

ΠΔ 112/2011 – «Μετάταξη σε Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) ειδικοτήτων Υγειονομικού και Ιερέα»

N 1264/1982 – «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»

ΥΑ αριθ. 1141.1/05/2008 – Πίνακας κατανομής προσωπικού στις έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

ΥΑ αριθ. 1141.1/29/02 – «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής Αξιωματικών Λ.Σ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, Υπηρεσίες της Ε.Ε., στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε., ή σε Μ.Ε.Α άλλου Διεθνούς Οργανισμού»

ΥΑ αριθ. 1141.1/10/2005  – «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1141/23/03/31-12-2003 Υ.Α. «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής Αξιωματικών Λ.Σ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, Υπηρεσίες της Ε.Ε., στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε., ή σε Μ.Ε.Α άλλου Διεθνούς Οργανισμού» και η ΥΑ αριθ. 1141.1/11/2005 – «Καθορισμός συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων Αξιωματικών ΛΣ οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου Λονδίνου».

ΠΔ 407/1995 – «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λ.Σ.»

ΠΔ 342/1996 – «Τροποποίηση του ΠΔ 407/1195 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λ.Σ.»

ΠΔ 247/2006 – «Τροποποίηση του ΠΔ 407/1195 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λ.Σ.»

 

Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς με τυχόν νεότερα νομοθετήματα. Όποιος συνάδελφος διαπιστώσει κάποια παράλειψη, παρακαλούμε να μας ενημερώσει για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια σωστή και έγκυρη αρχειοθήκη με όλες τις νομοθεσίες που αφορούν το προσωπικό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Για την ΠΟΕΠΛΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Χρήστος