Ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου – εμπειρογνώμονα στον Υποναύαρχο ΛΣ (εα) Κωνσταντίνο Γκώνια, για την επικουρία του Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Ε Α.Ε

Ελευσίνα,06/12/2019

 Αριθμ.Πρωτ.:11887

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου -εμπειρογνώμονα Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Ε Α.Ε»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Ε. Α.Ε.,


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α/2001) και 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) όπως ισχύουν .


2. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας και το διακριτικό τίτλο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (Αριθμός Μ.Α.Ε.: 50178/003/Β/2001/0056 αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 122603307000 που καταχωρίσθηκε με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1485367/21-9-2018.)


3. Την αριθ. 326/17-10-2019 απόφαση περί συγκρότησης του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.


4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 14361/ 21.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1/135/7.11.2008 απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12740/13-11-2008 «Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)».


5. Τις ανάγκες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της.


6.Την ανάγκη λήψης ειδικών συμβουλών σε σχέση με τους εταιρικούς σκοπούς καθώς και επικουρίας του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.


7. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των ειδικών γνώσεων και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει ο Κωνσταντίνος Γκώνιας λόγω πρότερης αξιόλογης και συναφούς εμπειρίας από θέσεις, διοίκησης, επιτελικής ευθύνης, συντονισμού και εποπτείας οργανικών μονάδων του Λ.Σ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε διεθνή και εθνικό επίπεδο, καθώς και την πολυετή εμπειρία του επί θεμάτων στους τομείς των λιμένων και των θαλασσίων μεταφορών.


8. Το γεγονός ότι η πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου ειδικού συμβούλου-
εμπειρογνώμονα με το Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα αξίωσης , ούτε προνόμιο ή προτίμηση.


Αποφασίζουμε


Την ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου – εμπειρογνώμονα Κωνσταντίνο Γκώνια, για την επικουρία του Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Ε Α.Ε Απόστολου Καμαρινάκη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.


Ο άμισθος ειδικός σύμβουλος – εμπειρογνώμονας ,θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Ε Α.Ε.


Θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.


θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς το Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Ε Α.Ε.


Θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και φορείς για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.


Ο ανωτέρω υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των εξόδων μετακίνησής του και λοιπών εξόδων.


Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου ειδικού συμβούλου- εμπειρογνώμονα με τον Ο.Λ.Ε Α.Ε.


Η παρούσα ισχύει από 6-12-2019 και έως της ανακλήσεως της ή τη λύση αυτής χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.


Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο, στα μέλη του Δ.Σ και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».


Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Ο.Λ.Ε. Α.Ε.


Απόστολος Καμαρινάκης

limenikanea.gr