Κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη τριών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης των Αποφάσεων Ένταξης:

 α) «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό 5000318, β) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338  και γ) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (Υποπρόγραμμα Α΄), για την παραλαβή προμήθειας ειδών ή/και παροχής υπηρεσιών αξίας έως 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2018-2019  (ΣΑΕ 589/1),
σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.23451/ΕΥΣΣΑ493 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.» (Β’ 677/3-3-2017) – Υποπρόγραμμα Α΄.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από την Επιτροπή διενέργειας κληρώσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ (website: www.hcg.gr , www.yen.gr).

Η Προϊσταμένη Ε.Δ.ΕΣΠΑ