ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Με την 2901.01/78663/2019/31.10.2019 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και  Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46, 47 και 110 του ν. 4622/2019,αποσπάται o Eλευθερίου Εμμανουήλ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 836293, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, με ΑΜ 552989 και Μ.Κ. 19, της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου.

Η απόσπαση του ανωτέρω υπαλλήλου θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από 02-9-2019, ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία.

Ο αποσπασμένος υπάλληλος θα λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.

Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασής του, ο ανωτέρω υπάλληλος επανέρχεται στα υπηρεσιακά

καθήκοντα της οργανικής του θέσης.

Οι Υπουργοί Παιδείας Ναυτιλίας και Θρησκευμάτων και Νησιωτικής Πολιτικής

     ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ