Στην έκδοση εγκυκλίου προέβη ο Υπουργός Ναυτιλίας με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την κατανόηση και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων με πλοία.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται να μεταφέρονται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) σε φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά-οχηματαγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια με επιβατηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων. Η πόρτα της καρότσας θα είναι ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων επ' αυτής. Για τη μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ απαιτείται μονάδα κλειστού τύπου. Ως μονάδα κλειστού τύπου νοείται και το απορριμματοφόρο κλειστού τύπου.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι με την ως άνω επιφύλαξη, νοείται, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον τα αναφερόμενα πλοία μεταφέρουν ΑΣΑ εκτελώντας διεθνείς πλόες, στους οποίους περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του IMDG-IMO CODE, θα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα σε περίπτωση που μεταφέρουν απόβλητα που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τον ίδιο Κώδικα, ως επικίνδυνα.


Τέλος, επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από το οικείο Σχέδιο Δράσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ (κωδικών ΕΚΑ 20 01), τα οποία δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μόνον όταν αυτά εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων εντός ορίων Περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δυο (2) ανά διαδρομή πλου. Για τις προαναφερόμενες μονάδες, στις οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

i. το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά μέτρα,

ii. να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων,

iii. εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου,

ϊν. εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων,

ν. να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,

vi. η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και

vii. να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.

Συναφώς, διευκρινίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των ως άνω προϋποθέσεων (i) έως και (v) φέρει ο φορτωτής των αναφερομένων μονάδων κλειστού τύπου, ήτοι ο φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που εκτελεί τη φόρτωση, ο οποίος και προσκομίζει κατά τη φόρτωση σχετική βεβαίωση συμμόρφωσης των εν λόγω κλειστών μονάδων, εκδοθείσα από προσοντούχο μηχανικό, ή άλλο όμοιο έγγραφο διαπίστωσης συμμόρφωσης εκδοθέν από αρμόδια Αρχή ή κατάλληλα πιστοποιημένο φορέα. Αντίστοιχα, ο πλοίαρχος του πλοίου στο οποίο πραγματοποιείται η ως άνω φόρτωση φέρει την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των λοιπών ανωτέρω προϋποθέσεων (vi) και (vii).

Εγκύκλιος ΕΔΩ.