Εξέλιξη υψηλού συμβολισμού που πιστώνεται αποκλειστικά στον υπουργό ναυτιλίας κ. Γ. Πλακιωτάκη που πίστεψε εδώ και πολλά χρόνια στην εθνική σημασία του εσοθε και είχε τη χαρά να εγκαινιάσει την διαγωνιστική διαδικασία επί των ημερών του.

Εμείς από τη πλευρά ελπίζουμε να είναι και αυτός που θα υπογράψει και τη σύμβαση του έργου.

Με αυτή την ευκαιρία να αποδώσουμε τα εύσημα στους πρωτεργάτες που από σχεδόν δέκα χρόνια εμπνεύστηκαν και σχεδίασαν το σύστημα και που δυστυχώς κάποιοι μερίμνησαν να μην βρίσκονται πια στις τάξεις του σώματος.

Είμαστε όμως βέβαιοι ότι και αυτοί όπως και εμείς θα καμαρώνουν για τη σημερινή εξέλιξη.

Δημήτρης Α.Σαϊτάκης

Επίτιμος Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ

limenikanea.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ.

Αρ. Φύλλου 13

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αριθμ. Διακ. 04/2020

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό,διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασηςεξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€#(συμπ/νου ΦΠΑ 24%).


- Αριθμός διακήρυξης: 04/2020

- Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-τικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-σιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνι-σμών.


-Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (Α’ Φάση Διαγωνι-σμού) με τα παραρτήματά της καταχωρείται στον ιστότο-ποhttps://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
(www.hcg.gr) στη διαδρομή: «Διαγωνισμοί Προμηθειών Τακτικοί Διαγωνισμοί» και στον σύνδεσμο «Δημοσιεύσεις»
και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).

Επιπρόσθετα η προκήρυξη του διαγωνισμού και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (Α’ Φάση Διαγωνισμού)θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Β’ Φάσης θα παραλαμβάνεται ιδιο-χείρως κατόπιν υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.

- Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναιΥπουργείο αποτελεί “Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ)’’και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
- Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφά-λεια, καθώς και η Ναυτιλία.
- Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η παρού-σα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδι-κός εναρίθμου: 2019ΣΕ15000002, ΣΑΕ 150), ύψους #62.000.000,00€#, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63741/
19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΤΛΡ-4ΔΚ) απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ.Τ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Προγράμ-ματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Τόπος παράδοσης: Η παράδοση - παραλαβή θα πραγ-ματοποιηθεί ως κάτωθι: [EL30, Αττική], [EL41, Βόρειο Αιγαίο], [EL42, Νότιο Αιγαίο], [EL43, Κρήτη], [EL51, Ανα-τολική Μακεδονία, Θράκη], [EL62, Ιόνια Νησιά], [EL64,Στερεά Ελλάδα].
- Σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντι-κείμενο της σύμβασης είναι ως κάτωθι:


«Σκοπός της ανάπτυξης του ΕΣΟΘΕ είναι η έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσ-σιο πεδίο ευθύνης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ (Maritime DomainAwareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσε-ως. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΣΟΘΕ, πέραν της προστα-σίας των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε., θα συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών και στην πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας και παραβατικότητας στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο.

Επίσης, θα θωρακίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την αποτελεσματική παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλο-φορίας και, παράλληλα, θα μεγιστοποιήσει την αποτελε-σματικότητα των μέτρων για την προστασία της ανθρώ-πινης ζωής σε όλη την περιοχή ευθύνης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.


Το ΕΣΟΘΕ θα αποτελείται από:


α) 35 σταθερούς σταθμούς αισθητήρων εντός στρατι-ωτικών εγκαταστάσεων (προκειμένου να παρέχεται φυ-σική ασφάλεια), οι οποίοι θα αποτελούνται από ραντάρ,σταθμό βάσης AIS, μετεωρολογικό σταθμό, αναμεταδό-τη VHF, και ηλεκτρο-οπτικό αισθητήρα σε 26 εξ αυτών,
β) 2 αυτοκινούμενους σταθμούς αισθητήρων αντίστοι-χων επιδόσεων, εγκατεστημένους επί οχήματος εκτός δρόμου για την κάλυψη επιχειρησιακών κενών,
γ) 1 κύριο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ) με κέ-ντρο δεδομένων (Data Center) στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,δ) 1 εφεδρικό ΚΔΕ στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου με απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων,
ε) Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής με είκοσι δύο (22) ραδιοζεύξεις, 419 χλμ. οπτικής ίνας και πέντε (05) μισθωμένες γραμμές για τη διασύνδεση των σταθ-μών επιτήρησης με τα ΚΔΕ μέσω του δικτύου των Ενό-πλων Δυνάμεων,
στ) λογισμικό που θα ολοκληρώνει το σύνολο των αι-σθητήρων και συστημάτων.


Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρέχει:


α) τουλάχιστον 3 χρόνια εγγυημένης λειτουργίας προ-μήθειας (με βαθμολογούμενο κριτήριο την παροχή έως
επιπλέον 2 ετών),
β) κέντρο τεχνικής υποστήριξης επί 24ώρου βάσεως,

γ) αμοιβούς αισθητήρες και εξοπλισμό,δ) εκπαίδευση προσωπικού.»

- Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


Α) είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, ή
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.), ή
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δια-δικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
και
Β) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης,
και
Γ) διαθέτουν:
i) στην περίπτωση ημεδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχα-νικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατηρούν σε ισχύ έως και τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας.
Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου υπέχει και μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/
οι υπεργολάβοι, τους οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/
ουν τμήμα της σύμβασης, εφόσον του/ς ανατεθεί.
ii) στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, ισότιμο πιστοποιητικό εκδοθέν από τον αρ-μόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η έδρα του βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Κράτος, το οποίο έχει συνάψει Συμφωνία Ασφαλείας (Security Agreement) με την Ελλάδα. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου υπέχει και μέλος ένωσης οικο-νομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι,
τους οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν τμήμα της
σύμβασης, εφόσον του/ς ανατεθεί.
Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπο-ρούν να υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αί-τησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί από τις κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φο-ρέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. Εντούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών
φορέων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συ-γκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η Σύμβαση,στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφήςείναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπρα-ξία ή ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται δήλω-Τεύχος Δ.Δ.Σ. 13/03.07.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29 ση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, τον καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την εκπροσώπηση τους έναντι της αναθέτουσας αρχής και
πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους των, από την οποία να προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία.

- Κριτήρια προεπιλογής παρέχονται αναλυτικά στους όρους της υπ’ αρ. 04/2020 Διακήρυξης.
- Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περι-βαλλοντικής διαχείρισης:

Πιστοποίηση Ασφάλειας Εγκαταστάσεων: Στην περί-πτωση ημεδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, απαι-τείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει ΠιστοποιητικόΑσφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατηρεί σε ισχύ έως και τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Την υποχρέωση του προηγού-μενου εδαφίου υπέχει και κάθε μέλος ένωσης οικονομι-κών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι, τους
οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσουν τμήμα της σύμβα-
σης, εφόσον τους ανατεθεί.
Στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προ-σώπου, απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει ισό-τιμο πιστοποιητικό εκδοθέν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την απαραί-τητη προϋπόθεση ότι η έδρα του βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Κράτος,το οποίο έχει συνάψει Συμφωνία Ασφαλείας (Security
Agreement) με την Ελλάδα. Την υποχρέωση του προη-γούμενου εδαφίου υπέχει και κάθε μέλος ένωσης οικο-νομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι,τους οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσουν τμήμα της σύμ-βασης, εφόσον τους ανατεθεί.

- Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.: 30-06-2020.

- Χρόνος παράδοσης των εργασιών: Ο ανάδοχος υπο-χρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και να θέσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία εντός του χρονικού δια-στήματος των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης . Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα περιγράφεται στην Πρόσκληση και στο διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της


Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στη γραμματεία του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο(Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όρο-φος, γρ. 422). Η κατάθεση των προσφορών ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) μπορεί να πραγματο-ποιηθεί με απόδειξη ή ιδιοχείρως από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιο-χείρως στα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος, γρ. 409).

Φάκελος ο οποίος υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παρα-πάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Ο διαγωνισμός, κατάθεση - αποσφράγιση προσφορών ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού), θα πραγ-ματοποιηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα μία (51) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δι-καιολογητικά ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού)θα διενεργηθεί την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρα-σκευή και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος, γρ. 409). Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα ανακοινω-θούν από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση αποφαινό-μενου οργάνου και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και στη συνέχεια εγγράφως στο σύνολο των υποψηφίων που κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών.

- Γλώσσα προσφορών η Ελληνική.
- Εναλλακτικές αιτήσεις συμμετοχής δεν γίνονται δε-κτές.
- Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τους πιο κάτω τρόπους:


α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως επιπλέον 40% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την έγκριση της Με-λέτης Εφαρμογής, με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλ-λόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 περ. δ του ν. 4412/2016 και στο άρθρο
4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές πραγματοποιη-θούν. Οι πληρωμές θα γίνονται ηλεκτρονικά.

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγυητική επι-στολή συμμετοχής κατατίθεται κατά την Β’ Φάση του Διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης, σε ποσοστό 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιά-δων ευρώ #500.000,00€#.

- Διενέργεια αυτοψίας κατά τη Β’ Φάση: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα προσκληθούν να υποβάλλουν προ-σφορά στη Β’ Φάση του διαγωνισμού, θα έχουν τη δυ-νατότητα να διενεργήσουν αυτοψία (site survey) στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Εθνικού Κανονισμού Βιο-μηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) (Β’ 336/16.03.2005), με σκο-
πό τον ακριβέστερο προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών και των απαραίτητων υλικών. Για την πραγμα-
τοποίηση της επίσκεψης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφι-30 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Δ.Δ.Σ. 13/03.07.2020

ο ανάδοχος θα υποβάλλει, με την αίτηση συμμετοχήςστην Α΄ Φάση του διαγωνισμού συμπληρωμένη ΑίτησηΕπίσκεψης (Υπόδειγμα 12 του ΕΚΒΑ) όπως παρατίθεται στους όρους της Διακήρυξης.

- Προσφυγές: Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικώνμέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμίαδέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση τηςπαράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδι-καστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, κατά τα ανα-
λυτικά οριζόμενα στην υπ’αρ. 04/2020 Διακήρυξη.

- Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονταιαπό τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθη-κών (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361) καιστα τηλ. 213137-4653/4606/1081/4499 κατά τις εργά-σιμες ημέρες και ώρες. Επισημαίνεται ότι η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
(www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ
(www.ynanp.gr).
Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ