Αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε).

Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων εκπαίδευσης των ναυτικών σε όλη την ΕΕ και συνάδουν με τα πρότυπα που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο.

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να λάβει διορθωτικά μέτρα όσον αφορά: το πιστοποιητικό ναυτικού· τη διαχείριση της ποιότητας των ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την έγκριση των ναυτικών προγραμμάτων και μαθημάτων κατάρτισης· την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάρτισης και την αξιολόγηση από τη ναυτιλιακή διοικητική αρχή· τα προσόντα και την εκπαίδευση των αξιολογητών, των εκπαιδευτών και των εποπτών· την εκπαίδευση επί του πλοίου· και τη χρήση προσομοιωτών.

Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία 2 μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της αιτιολογημένης γνώμης, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

https://www.metaforespress.gr