Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19


«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».


 

 

1.         Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19

              Σας γνωρίζεται ότι η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που αφορά σε μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, η οποία δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Πρώτο και υπ’ αριθ. 75 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, περιέχει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Μέρος ΙΒ΄ αυτής, άρθρο εξηκοστό δεύτερο και εντεύθεν.

 

2.         Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας

              2.1.     Ασφαλιστική ικανότητα ανέργων ναυτικών – παροχές σε χρήμα

               Σε άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30-03-2020 ΠΝΠ περιέχονται διατάξεις για τα μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας, που αφορούν στην παράταση προστασίας που παρέχεται από:

               α.    το Γ.Ε.Ν.Ε. για την τακτική επιδότηση ανεργίας των ναυτικών, και συγκεκριμένα για δύο (2) επιπλέον μήνες από τη λήξη της (εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020), κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), εκτός εάν εφαρμόζεται η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού.

               β.       τον Οίκο Ναύτου για την ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), και συγκεκριμένα έως την 31η Μαΐου 2020 για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων.

 

               2.2.    Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ναυτικών

               Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της εν λόγω ΠΝΠ προβλέπεται παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού για περιπτώσεις:

α.       ναυτικών των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται και ειδικότερα:

             αα.      σε επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές τα οποία έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου.

              ββ.     σε επαγγελματικά αλιευτικά πλοία ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα από την 1η Μαρτίου 2020.

              β.       ναυτικών επιβατηγών και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν  τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 01-03-2020 έως και την 30-03-2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.

 

              2.3.     Μηχανισμός εφαρμογής παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

              2.3.1. Κατ’ εξουσιοδότηση της εν λόγω ΠΝΠ εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2242.10/21372/2020 κυα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄, αριθ. 1128. Ειδικότερα, για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει άμεσα στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.):

             α. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, κατά την έννοια των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παραπάνω κυα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α΄ (Πίνακας Ι) αυτής.

           Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων, μη εκκίνησης - ανάληψης δρομολογίων μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και αντίγραφο της οικείας έγκρισης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής που έχει σχετικά[1] εξουσιοδοτηθεί, και δεν αφορά περιπτώσεις που η μη εκτέλεση πλόων έχει επιβληθεί (όπως επαγγελματικών τουριστικών πλοίων συμφώνως κυα αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009, Β΄ 944). Σε περίπτωση μη εκτέλεσης πλόων των αλιευτικών πλοίων και παύσης αλιευτικής δραστηριότητας συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής.

             β. υπεύθυνη δήλωση για τους ναυτικούς της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω κυα, με την οποία δηλώνει τους ναυτικούς της υπόψη κατηγορίας (Πίνακας ΙΙ δήλωσης Παραρτήματος Α΄). Στον οικείο πίνακα δεν (αρν) συμπεριλαμβάνονται ναυτικοί που παραμένουν ναυτολογημένοι σε άλλο πλοίο της ίδιας πλοιοκτήτριας εταιρείας ή πλοίο άλλης εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση.

            2.3.2. Συγκρατείται ότι, πέραν των απαιτήσεων της οργανικής σύνθεσης πλοίου, επιτρέπεται ναυτολόγηση ναυτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών, τη σίτιση – τροφοδοσία και την προστασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ειδικότερα, στην περίπτωση των επιβατηγών υδροπτερύγων και ταχυπλόων πλοίων λαμβάνονται υπόψη και διατάξεις οικείας νομοθεσίας σχετικά με την επιλογή που λαμβάνει ο πλοιοκτήτης για τη χρησιμοποίηση διπλού πληρώματος σύμφωνα με τους όρους Δ.Ν.ΕΡ..

            2.3.3. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις (παρ. 2.3.1. παρόντος) γνωστοποιούνται υποχρεωτικά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον ναυτικό από τον πλοιοκτήτη και στη Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο, όταν αυτό διατηρεί ανοικτό ναυτολόγιο.

            2.3.4.   Μετά την γνωστοποίηση από τον πλοιοκτήτη, οι δικαιούχοι ναυτικοί υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ της εν λόγω κυα[2], ως εξής:

          α)         οι ναυτικοί των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της κυα στη Λιμενική Αρχή στην οποία ελλιμενίζεται το πλοίο μέσω του πλοιάρχου αυτού, ο οποίος τις υποβάλλει αυτοπροσώπως ή δια του ναυτικού πράκτορα του πλοίου, μετά του ναυτολογίου του πλοίου και των ναυτικών φυλλαδίων.

          β)         οι ναυτικοί της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω κυα ομοίως κατά τη διαδικασία της ανωτέρω περ. α΄. Σε περίπτωση που πλοίο έχει κλείσει ναυτολόγιο ή πλοίο δεν ελλιμενίζεται σε περιοχή αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής στο εσωτερικό ή ναυτικός έχει μεταβεί σε τόπο κατοικία τους εκτός αυτής ελλιμενισμού του πλοίου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη Λιμενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους, κατόπιν οδηγιών των Λιμενικών Αρχών σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας και προσέλευσης.

Ναυτικοί επιπροσθέτως δηλώνουν υπευθύνως ότι μετά την απόλυσή τους δεν έχουν ναυτολογηθεί έως την ημ/νία υποβολής της δήλωσης.

          γ)         Οι Λιμενικές Αρχές προβαίνουν στην καταχώρηση εγγραφής «αναστολή σύμβασης από … έως …», τόσο στο ναυτολόγιο του πλοίου όσο και στο ναυτικό φυλλάδιο του ναυτικού για τις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ενώ για την κατηγορία της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στην εγγραφή «υπαγωγή στην προστασία της από 30-03-2020 Π.Ν.Π.» στη σελίδα της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού φυλλαδίου.

          δ)         Σε κάθε περίπτωση, οι Λιμενικές Αρχές συνεργάζονται για την ανταλλαγή στοιχείων που απαιτούνται, με σκοπό τόσο την τεκμηρίωση στοιχείων όσο και την εξυπηρέτηση των ναυτικών.

          ε)         Οι Λιμενικές Αρχές συντάσσουν καταλόγους των αιτηθέντων ναυτικών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ της αναφερόμενης στο παρόν κυα. Τα στοιχεία των παραπάνω καταλόγων συμπληρώνονται και αποστέλλονται στον Οίκο Ναύτου, και υπό τη μορφή αρχείου υπολογιστικών φύλλων excel, που είναι διαθέσιμο προς ανάκτηση από το διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ενότητα «Χρήσιμα Έντυπα». Από τις Λιμενικές Αρχές τηρείται ειδικό αρχείο, συμπεριλαμβανομένων μεταδεδομένων που καταχωρούνται σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων excel, που ομοίως είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Χρήσιμα Έντυπα».

            2.3.5.    Ο Οίκος Ναύτου προβαίνει σταδιακώς στην καταβολή των ποσών εντός μηνός από την παραλαβή των καταλόγων και ενημερώνει περί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Ν.Α.Τ..

            2.3.6.   Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε παροχή έργου για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής  της Λιμενικής Αρχής, και ως εκ τούτου επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τις Λιμενικές Αρχές λόγω αναστολής συμβάσεων ναυτολόγησης ναυτικών. Η ημερομηνία έναρξης αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης δηλώνεται κοινώς από τα συμβαλλόμενα μέρη και δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής δρομολογίων ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι 21-03-2020 (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 υα). Για τα πλοία που δεν έχουν εκκινήσει πλόες τους στο πλαίσιο δρομολογιακών τους υποχρεώσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, ανοίγεται ναυτολόγιο και ναυτολογούνται ναυτικοί λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα σε παρ. 2.3.2. του παρόντος και η αναστολή συμβάσεων ομοίως δηλώνεται κοινώς από τα συμβαλλόμενα μέρη και δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία ναυτολόγησης ναυτικών. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. 

          3. Οργανώσεις πλοιοκτητών που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών τους.

            4.   Γ.Ε.Ν.Ε., Ο.Ν., που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

            5. Γρ.κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την εποπτεία – συντονισμό των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους, καθώς και την αδιάλειπτη μεταξύ τους συνεργασία για την εύρυθμη υλοποίηση των εν λόγω μέτρων.

 

 

 

                                                                                          Ο Υπουργός                                                                                           

 

    Ιωάννης Πλακιωτάκης[1] κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 3337.3/01/2008 υα (Β΄ 394)

[2] το οποίο δύναται να ανακτηθεί σε μορφή ηλετρονικού αρχείου κειμένου από το διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.