Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Νέα δεδομένα για την αγορά ομολόγων θέτει η ομολογιακή έκδοση της Attica Group, καθώς σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις η εν λόγω διάθεση είναι συνδεμένη με εμπράγματες εξασφαλίσεις πάνω σε πλοία του ομίλου.

Η προσφορά εμπράγματων εξασφαλίσεων (συνήθης πρακτική σε ναυτιλιακά δάνεια) με στόχο την έκδοση με χαμηλό επιτόκιο για την εταιρεία συμβαίνει πρώτη φορά σε ομόλογο δημόσιας διάθεσης και αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των επενδυτών, εκτιμούν παράγοντες κοντά στην έκδοση. Τα πλοία του ομίλου Attica Group, που συνδέονται με την ομολογιακή έκδοση είναι το Blue Star Naxos (έτος ναυπήγησης 2012) που αποτιμήθηκε στα 37 εκατ. ευρώ (εύλογη αγοραία αξία), το Blue Star 1 (2000) αποτίμησης 65 εκατ. ευρώ, το Blue Star Paros (2012) αξίας 37 εκατ. ευρώ και το Blue Star Delos (2011) αξίας 82 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική αναπόσβεστη αξία των παραπάνω τεσσάρων πλοίων, όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της Attica την 31.12.2018, ανέρχεται σε 164,44 εκατ. ευρώ! Στο μεταξύ στο 3,4% - 3,8% καθορίστηκε χθες από τους συντονιστές κύριους αναδόχους το εύρος του επιτοκίου για το ομόλογο που εκδίδει ο όμιλος. Όπως δε αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Attica Συμμετοχών, το επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής έως 25 μονάδες βάσης.

Κριτήρια και όροι

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος των ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο εκδότης.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές καλύψει την έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των 125.000.000 ευρώ, το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών. Η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και της τιμής διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, ειδικούς και ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση ομολογιών με δημόσια προσφορά.

Η διαδικασία

H διαδικασία της έκδοσης ξεκινά από την προσεχή Δευτέρα 22/7 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 24/7. Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΗΒΙΠ). Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει αίτηση κάλυψης (η «Αίτηση Κάλυψης») για την αγορά ομολογιών, μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη ομολογία ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή έως 175.000 ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.