Προκειμένου να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης των κρατών μελών της ΕΕ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) λειτουργεί, στα ευρωπαϊκά ύδατα, μια σειρά υπηρεσιών αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο (PRS) που αποτελείται από ένα δίκτυο εφεδρικά σκάφη απόκρισης πετρελαιοκηλίδων, ρυθμίσεις υπηρεσίας βοήθειας εξοπλισμού (EAS), συμπεριλαμβανομένου εξειδικευμένου αυτόνομου εξοπλισμού και αποθέματα διασποράς, καθώς και το δίκτυο ειδικών χημικών MAR-ICE. Το PRS είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος παράκτιου κράτους, ιδιωτικής οντότητας ή / και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση πετρελαϊκών και χημικών διαρροών στη θάλασσα που προκαλούνται από πλοία καθώς και από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για να επιτευχθεί το επίπεδο απόδοσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που απαιτείται από τον Οργανισμό, οι συμφωνημένες ρυθμίσεις απόκρισης πρέπει να εκτελούν τακτικές προπονήσεις, ασκήσεις, δοκιμές κατάστασης εξοπλισμού (ECT) και ασκήσεις.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργολάβων κατά τη διάρκεια ασκήσεων σκαφών, ECT και ασκήσεων από το προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή ασκήσεων / ECT και ασκήσεων για τις ρυθμίσεις των συμβολαίων σκαφών EMAS / EAS» είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι το κατάλληλο επίπεδο διατηρείται συνεχώς η ετοιμότητα των υπηρεσιών αντιμετώπισης της ρύπανσης.

In order to provide additional support to the EU Member States’ pollution response mechanisms in a cost efficient way, the European Maritime Safety Agency (EMSA) operates, in European waters, a range of pollution response services consisting of a Network of Standby Oil Spill Response Vessels, the Equipment Assistance Service (EAS) including specialised stand-alone equipment arrangements, as well as dispersant stockpiles. In addition the Agency is tasked to support Member States in case of marine incidents involving chemicals. Since 2009, EMSA is providing expert advice fohazardous and noxious substances (HNS) through its MAR-ICE Network.

To achieve the level of performance for pollution response required by the Agency, the contracted services have to perform regular training, drills, Equipment Condition Tests and exercises.